BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Valstybės tarnautojų užduotys

 • Užtikrinti negalios vertinimų rotacijos NDNT teritoriniuose skyriuose įgyvendinimą.
 • Organizuoti būtinos informacijos asmenims apie negalios vertinimo procedūras pateikimą automatiniu būdu.
 • Užtikrinti būtinas pasirengimo popierinius neįgaliojo pažymėjimus pakeisti specializuotomis plastikinėmis kortelėmis procedūras.
 • Pateikti pasiūlymus dėl NDNT administracinės struktūros optimizavimo, atsižvelgiant į negalios vertinimo procesų pakeitimus.
 • Išanalizuoti NDNT IS esančių neįgalių asmenų bylų (duomenų), kurių nustatytas saugojimo terminas yra pasibaigęs, naikinimo (ar tam tikro požymio naudojimo) galimybes ir tvarką.
 • Organizuoti struktūriniuose padaliniuose esančių popierinių neįgalių asmenų dokumentų bylų, kurių nustatytas saugojimo terminas pasibaigęs, atrinkimą naikinti.
 • Organizuoti dokumentų valdymą ir neįgalių  asmenų dokumentų bylų formavimą NDNT IS negalios vertinimo dokumentus  pasirašant elektroniniu parašu.
 • Organizuoti reikalingų parengiamųjų veiksmų (darbų) įgyvendinimą pereinant  prie dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos naudojimo NDNT.
 • Užtikrinti tinkamą ESPBI integraciją su NDNT IS.
 • Atlikti analizę dėl NDNT tarnybinių stočių.
 • Inicijuoti būtinų NDNT IS vystymo paslaugų viešuosius pirkimus.
 • Užtikrinti Tarnybos statistinės informacijos patikimumą ir ataskaitų tikslumą.
 • Parengti ir pateikti NDNT direktoriui valstybės biudžeto išlaidų sąmatos projektus.
 • Sudaryti ir pateikti NDNT direktoriui NDNT biudžeto programos sąmatą, tikslinti biudžeto išlaidų sąmatą, kontroliuoti, ar biudžeto lėšos naudojamos pagal patvirtintą sąmatą.
 • Organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimą, preliminaraus metinio prekių, paslaugų ir darbų plano parengimą ir kontroliuoti vykdymą.
 • Užtikrinti ir kontroliuoti NDNT darbuotojų aprūpinimą apsaugos ir dezinfekcinėmis ir kitomis būtinomis priemonėmis karantino ar valstybės lygio ekstremalios situacijos laikotarpiu.
 • Analizuoti centralizuotos apskaitos įstaigos biudžeto lėšų finansinių atskaitomybių, auditų ataskaitas, išvadas, teikti informaciją ir pastabas NDNT direktoriui.
 • Organizuoti naujos redakcijos LR Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą.
 • Organizuoti NDNT antikorupcinės aplinkos kūrimo ir skaidrumo kultūros stiprinimo priemonių įgyvendinimą.
 • Organizuoti atsparumo korupcijai NDNT vertinimą už 2022 metus ir pateikti pasiūlymus dėl NDNT atsparumo korupcijai stiprinimo.
 • Organizuoti NDNT kovos su korupcija 2021–2025 metų programos įgyvendinimo, priemonių 2021–2023 metų plano stebėseną
 • Organizuoti mokymus ir / ar praktinius seminarus ir / ar renginius dėl vidaus kontrolės priemonių taikymo ir rizikų valdymo / antikorupcinės aplinkos kūrimo, asmens duomenų apsaugos ir kitomis su Prevencijos skyriaus funkcijomis susijusiomis temomis.

 

 • Atlikti NDNT pareigybių analizę ir pateikti pasiūlymus dėl NDNT administracinės struktūros optimizavimo, atsižvelgiant į negalios vertinimo procesų pakeitimus.
 • Siekiant mažinti asmenų, kurie kreipiasi į NDNT dėl negalios nustatymo administracinę naštą, išanalizuoti galimybes ir būtinus veiksmus NDNT automatiniu būdu iš Gyventojų registro gauti asmens nuotrauką.
 • Pateikti pasiūlymą SADM dėl NDNT nuostatų keitimo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimus.
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimus, susijusius su naujų funkcijų priskyrimu NDNT kompetencijai, organizuoti NDNT struktūrinių padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų peržiūrėjimą ir, pagal poreikį, pakeitimą.
 • Organizuoti mokymus NDNT teritorinių skyrių darbuotojams, Sprendimų kontrolės skyriaus pasitarimus su NDNT teritoriniais skyriais dėl neatitikimų, susijusių su skyrių priimamais sprendimais dėl asmenų negalios vertinimo.
 • Paruošti skyriaus darbuotojus teisės aktų, reglamentuojančių negalios nustatymą, pakeitimams 2022 m., inicijuoti reikiamus pakeitimus, susijusius su skyriaus atliekamais negalios vertinimais, NDNT IS.
 • Gerinti skyriaus darbo organizavimą ir efektyvumą.
 • Siekiant užkirsti kelią korupcijai NDNT, vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę, organizuoti ir įgyvendinti atsparios korupcijai aplinkos kūrimą skyriuje.
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir  ir.k.t.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą organizuoti pasitarimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovais.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą, organizuoti pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais.
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant kokybiškai atlikti negalios vertinimą, užtikrinti tinkamą asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno pildymą.
 • Siekiant viešinti NDNT veiklą ir didinti neįgaliųjų pasitikėjimą NDNT kaip profesionaliai ir atsakingai dirbančia valstybės institucija, kokybiško bendradarbiavimo aktualiais klausimais, organizuoti susitikimus su išmokas mokančių, neįgaliųjų reikalais besirūpinančių institucijų, neįgaliųjų draugijų ar kitų įstaigų, institucijų, organizacijų atstovais, nevyriausybinių organizacijų, Užimtumo tarnybos, savivaldybių skyrių atstovais.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą, organizuoti pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais.
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir  ir.k.t.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant kokybiškai atlikti negalios vertinimą, užtikrinti tinkamą asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno pildymą.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai, teisės aktų pasikeitimai, supažindinama su Tarnybos parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, Sprendimų kontrolės skyriaus atliktais pakartotiniais vertinimais, formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Siekiant kokybiškai atlikti negalios vertinimą, užtikrinti tinkamą asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno pildymą.
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą, organizuoti pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais aktualiais negalios nustatymo klausimais.
 • Palaikyti antikorupcinę aplinką skyriuje, užtikrinti nuolatinį ir tinkamą skyriaus darbuotojų  interesų konfliktų rizikų valdymą, dalyvauti Antikorupcinės komisijos veikloje.
 • Siekiant gerinti siuntimų į NDNT kokybę, atsižvelgiant į 2021 m. netinkamai užpildytų siuntimų suvestinę, aptarti teisės aktų pakeitimus, organizuoti susitikimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovais.
 • Siekiant tobulinti NDNT teikimas paslaugas, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptarti svarbiausi skyriaus veiklos klausimai, formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą, analizuojami teisės aktų, kuriais vadovaujamasi NDNT veikloje, taikymo praktikoje ypatumai.
 • Kokybiškai ir objektyviai atlikti asmenų neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių  vertinimą. Gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Siekiant tobulinti teikiamų skyriaus paslaugų kokybę, užtikrinti, kad  skyriaus darbuotojai tinkamai informuotų asmenis apie visas atliekamo vertinimo ir nuotolinio darbo procedūras, ypač atkreipiant dėmesį į asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno pildymo tvarkos išaiškinimą.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą, organizuoti pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais.
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir  ir.k.t.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą, organizuoti nuotolinius pasitarimus, mokymus su asmens priežiūros įstaigų atstovais, Užimtumo tarnybos teritoriniais skyriais, VSDFV teritoriniais skyriais, neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis aktualios informacijos profesinės reabilitacijos, neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymo klausimais ir teisės aktų taikymo aktualijomis, nustatant asmenims darbingumo lygį, neįgalumo lygį ir specialiuosius poreikius.
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir  kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Atliepiant SADM ir visuomenės lūkesčius dėl NDNT įvaizdžio gerinimo, 2022 m. įgyvendinti antikorupcinę arba NDNT įvaizdį gerinančią priemonę aptarnaujamoje teritorijoje.
 • Užtikrinti pagarbų, dalykišką klientų aptarnavimą.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais, nevyriausybinėmis neįgaliųjų organizacijomis  ir / ar kitomis institucijomis, parengti dokumentaciją (protokolai, ataskaitos ir kt.).
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pasikeitimais ir  kt.)
 • Užtikrinti pagarbų, dalykišką klientų aptarnavimą.
 • Siekiant gerinti siuntimų į NDNT kokybę, organizuoti nuotolinius susitikimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojais, aptariant siuntimų į NDNT pildymo aktualijas, dažniausiai pasitaikančias klaidas ir galiojančių teisės aktų pasikeitimus.
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir  kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Siekiant užkirsti kelią korupcijai NDNT, vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę, organizuoti ir įgyvendinti atsparios korupcijai aplinkos kūrimą skyriuje.
 • Siekiant kokybiškai atlikti negalios vertinimą, užtikrinti tinkamą asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno pildymą.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais.
 • Siekiant kokybiškai atlikti negalios vertinimą, užtikrinti tinkamą asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno pildymą.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą organizuoti pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais, gydytojais.
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais, sprendimų pakeitimais ir kt.).
 • Kurti antikorupcinę aplinką skyriuje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Vykdyti korupcijos prevenciją, viešinti NDNT veiklą.
 • Siekiant gerinti paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą organizuoti pasitarimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovais.
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant kokybiškai atlikti negalios vertinimą, užtikrinti tinkamą asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno pildymą.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą, organizuoti pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais.
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir  kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant kokybiškai atlikti negalios vertinimą, užtikrinti tinkamą asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno pildymą.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą, organizuoti pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais.
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Įgyvendinant NDNT veiklos sklaidą ir prisidedant prie NDNT ir nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų bendradarbiavimo, organizuoti susitikimą su regione veikiančiomis nevyriausybinėmis neįgaliųjų organizacijomis.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovais.
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant kokybiškai atlikti negalios vertinimą, užtikrinti tinkamą asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno pildymą.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą, organizuoti pasitarimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovais.
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus ir NDNT veiklą.
 • Užtikrinti pagarbų, dalykišką klientų aptarnavimą.
 • Organizuoti susitikimą su regione veikiančia nevyriausybine neįgaliųjų organizacija aptarti aktualių negalios nustatymo klausimų.
 • Dalyvauti atsparios korupcijai aplinkos kūrimo renginiuose, įgyvendinti atsparios korupcijai aplinkos kūrimą skyriuje.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais.
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pasikeitimais ir ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojams).
 • Siekiant kokybiškai atlikti negalios vertinimą, užtikrinti tinkamą asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno pildymą.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovais.
 • Užtikrinti pagarbų, dalykišką klientų aptarnavimą.
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pasikeitimais ir  ir.k.t.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais.
 • Siekiant gerinti NDNT teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios nustatymo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Užtikrinti pagarbų, dalykišką klientų aptarnavimą.
 • Su nevyriausybine neįgaliuosius atstovaujančia organizacija organizuoti NDNT įvaizdžio gerinimo priemonę.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-26