BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO SCHEMA

Specialieji poreikiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašu, neatsižvelgiant į asmens amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį.

Teisę į specialiųjų poreikių nustatymą turi:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės susitarimą sudariusios    valstybės piliečiai ir jų šeimos nariai, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys jų teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Lietuvos Respublikos Socialinės integracijos įstatymas;
 • užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje ir užsieniečiai, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;
 • Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme "Dėl užsieniečių teisinės padėties", kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, kuriems išduoti dokumentai, suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

Asmenims gali būti nustatomi šie specialieji poreikiai:

Nuolatinės slaugos:

 • pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis,
 • antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis

​​Nuolatinės priežiūros (pagalbos):

 • Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis,
 • Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. 

Kaip nustatomi specialieji poreikiai? 

Specialieji poreikiai nustatomi kompleksiškai įvertinus bazinį funkcionavimo lygmenį (t. y. medicininį kriterijų pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus) ir galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje

Nustatant specialiuosius poreikus veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai įvertinami balais, užpildant asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną.  Asmens nuo 4 iki 18 metų ir darbingo amžiaus asmens klausimyną pokalbio su juo metu pildo NDNT darbuotojas, pensinio amžiaus asmens – asmens gyvenamosios vietos savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas.  Vaikų nuo 4 iki 18 m. asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynai yra pritaikyti skirtingoms amžiaus grupėms, o vaikams iki 4 m. jis nepildomas.

Užpildyto klausimyno balai prilyginami asmens savarankiškumo koeficientui. Bazinį funkcionavimo lygmenį padauginus iš savarankiškumo koeficiento, gautas gaunamas balų skaičius prilyginamas specialiojo nuolatinės slaugos ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) lygiui. 

Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis nustatomas asmenims labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai pagal nustatytus kriterijus. Kartu su specialiuoju lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiu asmeniui taip pat gali būti nustatytas ir antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos arba pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu šio asmens organizmo funkcijų sutrikimai atitinka šių poreikių nustatymo kriterijus.

Specialieji poreikiai nustatomi:

- asmeniui, išskyrus senatvės pensijos amžių sukakusį asmenį, dalyvaujant NDNT. Tuo atveju, kai prognozuojamas jo bazinis funkcionavimo lygmuo yra ne didesnis nei 20 balų ir dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į Tarnybą, jis apžiūrimas namuose ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena;

- senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui nedalyvaujant, kai pateikti specialiesiems poreikiams nustatyti būtini dokumentai nekelia abejonių dėl specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių nustatymo;

- asmeniui nedalyvaujant, kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, specialiųjų poreikių nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką mokanti institucija.

Jei asmuo, kurio specialieji poreikiai vertinami, kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į NDNT ar atsisako dalyvauti specialiųjų poreikių vertinimo procedūroje, jo specialieji poreikiai nevertinami. 

Specialieji poreikiai nevertinami ir tuo atveju, kai NDNT kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas išdavė siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, ar į kitas institucijas ar įstaigas dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos) pateikimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios gydytojas išdavė siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, ar kitos institucijos informuoja, kad asmuo be pateisinamos priežasties atsisako papildomo ištyrimo.

Specialiųjų poreikių nustatymo terminai

 Specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai nustatomi tokiais terminais:

 • 6 mėnesiams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir specialiųjų poreikių lygis vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 6 mėnesius;
 • vieniems metams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis vertinami pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių;
 • 2 metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius;
 • neterminuotai, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas tokiais terminais:

 • 6 metams, kai nustatomas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 72 mėnesius;
 • neterminuotai, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Specialieji poreikiai vertinami pakartotinai:

 • baigiantis nustatytam specialiųjų poreikių terminui;
 • pasikeitus asmens sveikatos būklei ir (ar) savarankiškumui;
 • asmeniui ar tikslines kompensacijas mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT teritorinio skyriaus priimtu sprendimu;
 • jeigu atlikus NDNT priimtų sprendimų patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai;
 • vykdant Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą.

Pensinio amžiaus asmenims nustačius specialiuosius poreikius, kartu nustatomas ir jų lygis.

Asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, neterminuotai nustatomas specialiųjų poreikių lygis:

 • jei buvo nustatytas 0–30 proc. darbingumo lygis, nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • jei buvo nustatytas 35–55 proc. darbingumo lygis, nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Asmeniui, kuriam iki 2018 m. gruodžio 31 d. sukakus senatvėss pesijos amžių buvo nustatyti specialieji poreikiai, bet nenustatyti jų lygiai, gali būti nustatomi tokie specialiųjų poreikių lygiai:

 • didelių specialiųjų poreikių lygis, kai nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 • vidutinių specialiųjų poreikių lygis, kai nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis arba specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis. Jeigu asmuo atitinka abu 1 ir 2 punktuose nurodytus lygius, jam nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis.

Asmenims iki 2021 m. birželio 30 d. nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis gali būti prilygintas vidutinių specialiųjų poreikių lygiui.

Kreipiantis dėl specialiųjų poreikių nustatymo pateikiami šie dokumentai:

 • užpildytas siuntimas į NDNT (siuntimas galioja 60 kalendorinių dienų nuo jo užpildymo dienos);
 • medicininių tyrimų išrašai (instrumentinių, laboratorinių), patvirtinantys ligos sunkumą ir diagnozę, prireikus – išrašai iš gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a), asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) ir kt. dokumentus, priklausomai nuo asmens organizmo funkcijų sutrikimo;
 • prašymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo (prašymą galima užpildyti ir atvykus į NDNT). Tuo atveju, kai asmuo dėl savo sveikatos būklės negali pats parašyti ir (ar) pasirašyti prašymo dėl specialiųjų poreikių nustatymo, prašymą gali parašyti ir pasirašyti asmens atstovas.
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir (arba) gimimo liudijimą (vaikų iki 16 metų), jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d., įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl specialiųjų poreikių nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitu saugiu būdu (pvz., per elektroninę bankininkystę);
 • Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, pateikia 3 x 4 cm dydžio nuotrauką.

Pastaba:  prašymą ir kitus išvardintus dokumentus asmuo ar jo atstovas turi pateikti ir tuo atveju, jei siuntimą gydytojas NDNT pateikė elektroniniu būdu.

Asmuo, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, kreipdamasis dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą nustatytą nedidelių specialiųjų poreikių lygį prilyginti vidutinių specialiųjų poreikių lygiui;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (siunčiant prašymą registruotu paštu, turi būti pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno), išskyrus atvejus, kai valstybinės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tos rūšies elektroninė paslauga;
 • asmens 3 x 4 cm dydžio nuotrauką.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. pensinio amžiaus asmenims nustatomi du specialiųjų poreikių lygiai – vidutinių ir didelių.

Asmenims, kuriems  iki 2021 m. birželio 30 d. buvo nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis, jis gali būti prilygintas vidutinių specialiųjų poreikių lygiui.

Tam asmuo NDNT turi pateikti:

 • prašymą nustatytą nedidelių specialiųjų poreikių lygį prilyginti vidutinių specialiųjų poreikių lygiui (prašymą galima užpildyti ir atvykus į NDNT). Tuo atveju, kai asmuo dėl savo sveikatos būklės negali pats parašyti ir (ar) pasirašyti prašymo dėl specialiųjų poreikių nustatymo, prašymą gali parašyti ir pasirašyti asmens atstovas,
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
 • 3 x 4 cm dydžio asmens nuotrauką.

Prilyginimas atliekama per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos ir išduodamas naujas neįgaliojo pažymėjimas.

Jei asmuo nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu, jis per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos gali būti apskųstas  NDNT direktoriui. Jei su NDNT  priimtu sprendimu nesutinka tikslines kompensacijas mokanti institucija, ji sprendimą gali apskųsti per 90 kalendorinių dienų nuo jos informavimo dienos.

Skundo dėl Tarnybos teritorinio skyriaus priimto sprendimo forma

Tuo atveju, kai NDNT priimtą sprendimą skundžia asmuo, NDNT gali pakviesti asmenį dalyvauti pakartotinai vertinant jo specialiuosius poreikius. Jei kviečiamas sprendimą apskundęs asmuo be pateisinamos priežasties neatvyksta į NDNT, NDNT priima sprendimą skundo nenagrinėti.

Tuo atveju, kai NDNT priimtą sprendimą skundžia tikslines kompensacijas mokanti institucija, NDNT pakviečia asmenį dalyvauti pakartotinai vertinant jo specialiuosius poreikius ir informuoja tikslines kompensacijas mokančią instituciją apie asmens pakartotinį specialiųjų poreikių vertinimą, pakartotinio vertinimo vietą ir laiką. Jeigu kviečiamas asmuo neatvyksta į NDNT, sprendimas priimamas jam nedalyvaujant.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-04