BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO SCHEMA

Specialieji poreikiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašu, neatsižvelgiant į asmens amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį.

Teisę į specialiųjų poreikių nustatymą turi:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės susitarimą sudariusios valstybės piliečiai ir jų šeimos nariai, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys jų teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Lietuvos Respublikos Socialinės integracijos įstatymas;
 • užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje ir užsieniečiai, kuriems suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje;
 • Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, kuriems išduoti dokumentai, suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

Asmenims gali būti nustatomi šie specialieji poreikiai:

Nuolatinės slaugos:

 • pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis,
 • antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis

Nuolatinės priežiūros (pagalbos):

 • Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis,
 • Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. 

Kaip nustatomi specialieji poreikiai? 

Specialieji poreikiai nustatomi kompleksiškai įvertinus bazinį funkcionavimo lygmenį  (t. y. medicininį kriterijų pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus) ir galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje

Bazinis funkcionavimo lygmuo nustatomas remiantis Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) pateiktais elektroniniais dokumentais E025 ar E003 ir E027 arba sveikatos priežiūros įstaigos asmeniui išduotu siuntimu į NDNT ir kitais kartu su jais pateiktais medicininiais dokumentais.

Nustatant specialiuosius poreikius veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai įvertinami balais, užpildant asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną.  Asmenų nuo 4 iki 18 metų ir darbingo amžiaus asmenų klausimyną pokalbio su juo metu pildo NDNT darbuotojas, pensinio amžiaus asmenų – asmens gyvenamosios vietos savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas. Vaikų nuo 4 iki 18 m. asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynai yra pritaikyti skirtingoms amžiaus grupėms, o vaikams iki 4 m. jis nepildomas.

Specialieji poreikiai nustatomi:

 • asmeniui, išskyrus senatvės pensijos amžių sukakusį asmenį, dalyvaujant NDNT. Tuo atveju, kai prognozuojamas jo bazinis funkcionavimo lygmuo yra ne didesnis nei 20 balų ir dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į Tarnybą, jis apžiūrimas namuose ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena;
 • senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui nedalyvaujant, kai pateikti specialiesiems poreikiams nustatyti būtini dokumentai nekelia abejonių dėl specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių nustatymo;
 • asmeniui nedalyvaujant, kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, specialiųjų poreikių nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką mokanti institucija.

Jei asmuo, kurio specialieji poreikiai vertinami, kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į NDNT ar atsisako dalyvauti specialiųjų poreikių vertinimo procedūroje, jo specialieji poreikiai nevertinami. 

Specialiųjų poreikių nustatymo terminai.

Specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai nustatomi tokiais terminais:

 • 6 mėnesiams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir specialiųjų poreikių lygis vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 6 mėnesius;
 • vieniems metams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis vertinami pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių;
 • 2 metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius;
 • neterminuotai, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas tokiais terminais:

 • 6 metams, kai nustatomas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 72 mėnesius;
 • neterminuotai, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Specialieji poreikiai vertinami pakartotinai:

 • baigiantis nustatytam specialiųjų poreikių terminui;
 • pasikeitus asmens sveikatos būklei ir (ar) savarankiškumui;
 • asmeniui ar tikslines kompensacijas mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT teritorinio skyriaus priimtu sprendimu;
 • jeigu atlikus NDNT priimtų sprendimų patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai;
 • vykdant Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą.

Specialiųjų poreikių termino pradžia

Asmeniui nustatytų specialiųjų poreikių termino pradžia yra asmens (jo atstovo) prašymo dėl specialiųjų poreikių nustatymo gavimo NDNT diena, išskyrus atvejus, kada specialieji poreikiai nustatomi asmeniui ar tikslines kompensacijas mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT priimtu sprendimu ar, jei atlikus NDNT priimtų sprendimų patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagristai -  tokiu atveju  specialiųjų poreikių  nustatymo termino pradžia yra sprendimo NDNT priėmimo diena, išskyrus atvejus, kai atlikus pakartotinį vertinimą, priimamas palankesnis  asmeniui sprendimas nei keičiamas NDNT priimtas sprendimas, tokiu atveju specialiųjų poreikių nustatymo  termino pradžia yra keičiamame  sprendime nurodyta specialiųjų poreikių  nustatymo termino pradžia.

 

Pensinio amžiaus asmenims nustačius specialiuosius poreikius, kartu nustatomas ir jų lygis.

Asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, neterminuotai nustatomas specialiųjų poreikių lygis:

 • jei buvo nustatytas 0–30 proc. darbingumo lygis, nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • jei buvo nustatytas 35–55 proc. darbingumo lygis, nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Asmeniui, kuriam iki 2018 m. gruodžio 31 d. sukakus senatvės pensijos amžių buvo nustatyti specialieji poreikiai, bet nenustatyti jų lygiai, gali būti nustatomi tokie specialiųjų poreikių lygiai:

 • didelių specialiųjų poreikių lygis, kai nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 • vidutinių specialiųjų poreikių lygis, kai nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis arba specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis. Jeigu asmuo atitinka abu 1 ir 2 punktuose nurodytus lygius, jam nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis.

Asmenims iki 2021 m. birželio 30 d. nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis gali būti prilygintas vidutinių specialiųjų poreikių lygiui.

 • Jei elektroniniai dokumentai E025 ar E003 ir E027 nepateikti ESPBI – gydančio gydytojo parengtas siuntimas į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti ir kiti reikiami medicininiai dokumentai. Gydytojas šiuos dokumentus gali pateikti ir elektroninių ryšių priemonėmis;
 • prašymas nustatyti specialiuosius poreikius;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl darbingumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
 • 3 x 4 cm dydžio nuotrauka (tik pensinio amžiaus asmenys).

Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, taip pat savo vardą, pavardę gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą.

Duomenys ESPBI ir popieriniai ar elektroninėmis ryšio priemonėmis NDNT perduoti dokumentai negaliai nustatyti galioja 60 kalendorinių dienų nuo jų išdavimo arba įkėlimo į ESPBI dienos.

 

Pastaba:  Jei asmenį gydantis gydytojas, nustato, kad asmens sveikatos būklė nuo paskutinio jo specialiųjų poreikių vertinimo, atlikto ne vėliau kaip per paskutinius 36 mėnesius, nepasikeitė, jis tai patvirtina ESPBI IS pateikdamas tikslią diagnozę. Tokiu atveju asmeniui papildomų tyrimų atlikti ir jų rezultatų pateikti NDNT nereikia, į ESPBI IS pateikiami klinikiniai elektroniniai dokumentai E025 ar E003 ir E027 arba asmeniui išduodamas siuntimas į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti. NDNT vertina tik tyrimų, asmeniui atliktų ne vėliau kaip per paskutinius 36 mėnesius, rezultatus.

 

Prašymą ir kitus išvardintus dokumentus asmuo ar jo atstovas turi pateikti ir tuo atveju, jei klinikinius elektroninius dokumentus E025 ar E003 ir E027 arba siuntimą į NDNT gydytojas pateikė elektroniniu būdu.

Kai asmuo, kurio specialieji poreikiai vertinami, kviečiamas į NDNT neatvyksta be pateisinamų priežasčių ar atsisako dalyvauti specialiųjų poreikių vertinime, arba, kai sveikatos priežiūros įstaiga, kurios asmenį gydantis gydytojas pateikė klinikinius elektroninius dokumentus ESPBI IS arba išdavė siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, ar kitos institucijos informuoja NDNT, kad asmuo be pateisinamos priežasties papildomų tyrimų atsisako, NDNT  asmens specialiųjų poreikių nevertina.

 

Apie priimtą sprendimą nevertinti specialiųjų poreikių asmuo informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, pateikiant šio sprendimo kopiją. Sprendimas nevertinti asmens specialiųjų poreikių priimamas ir tuo atveju, jeigu asmuo miršta.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. pensinio amžiaus asmenims nustatomi du specialiųjų poreikių lygiai – vidutinių ir didelių.

Asmenims, kuriems  iki 2021 m. birželio 30 d. buvo nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis, jis gali būti prilygintas vidutinių specialiųjų poreikių lygiui.

Tam asmuo NDNT turi pateikti:

 • prašymą nustatyti / prilyginti specialiųjų poreikių lygį (prašymą galima užpildyti ir atvykus į NDNT),
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
 • 3 x 4 cm dydžio asmens nuotrauką.

Prilyginimas atliekama per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos ir išduodamas naujas neįgaliojo pažymėjimas.

Jei asmuo nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu, jis per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos gali būti apskųstas  NDNT direktoriui. Jei su NDNT  priimtu sprendimu nesutinka tikslines kompensacijas mokanti institucija, ji sprendimą gali apskųsti per 90 kalendorinių dienų nuo jos informavimo dienos.

 

Skundo dėl Tarnybos teritorinio skyriaus priimto sprendimo forma

 

Tuo atveju, kai NDNT priimtą sprendimą skundžia asmuo, NDNT gali pakviesti asmenį dalyvauti pakartotinai vertinant jo specialiuosius poreikius. Jei kviečiamas sprendimą apskundęs asmuo be pateisinamos priežasties neatvyksta į NDNT, NDNT priima sprendimą skundo nenagrinėti.

 

Tuo atveju, kai NDNT priimtą sprendimą skundžia tikslines kompensacijas mokanti institucija, NDNT pakviečia asmenį dalyvauti pakartotinai vertinant jo specialiuosius poreikius ir informuoja tikslines kompensacijas mokančią instituciją apie asmens pakartotinį specialiųjų poreikių vertinimą, pakartotinio vertinimo vietą ir laiką. Jeigu kviečiamas asmuo neatvyksta į NDNT, sprendimas priimamas jam nedalyvaujant.

 

Kai asmuo, apskundęs NDNT teritorinio skyriaus priimtą sprendimą dėl specialiųjų poreikių nustatymo, kreipiasi į NDNT su nauju prašymu dėl pakartotinio specialiųjų poreikių nustatymo, jo skundas dėl NDNT teritorinio skyriaus sprendimo nenagrinėjamas ir apie tai jam pranešama raštu per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo NDNT.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-04