copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymas

Profesinė reabilitacija – tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.

Profesinės reabilitacijos paslaugų tikslas – ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo.

Asmeniui profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT).

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas asmenims, kurie be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, įgyti naują profesinę kvalifikaciją arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimų.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, kai:

  • asmuo pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo;
  • asmenį į NDNT siunčia Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) (info@uzt.lt);

Užimtumo tarnyba asmenį į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį siunčia tada, kai:

  • asmens darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 procentų, jis yra įregistruotas Užimtumo tarnyboje ir priskirtas tikslinei grupei – nepasirengęs darbo rinkai, motyvuotas;
  • iki nustatyto asmens darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų;

Užimtumo tarnyba, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, įteikia jam užpildytą siuntimą į NDNT.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas įvertinus šiuos kriterijus:

  • medicininius (vertinami atsižvelgiant į asmens bazinį darbingumą);
  • funkcinius (vertinami atsižvelgiant į valandų, kurias asmuo gali dirbti, skaičių);
  • profesinius ir kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens profesinės reabilitacijos ir jo įsidarbinimo galimybėms.

NDNT nustačiusi profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, asmeniui išduoda išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio.

Asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios išvados gavimo dienos turi kreiptis į Užimtumo tarnybą.

Užimtumo tarnyba, suderinusi su asmeniu ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą įsakymu patvirtina sprendimą ir išduoda asmeniui siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Siuntime nurodoma asmens atvykimo į šią įstaigą (profesinės reabilitacijos programos pradžios) data. Be siuntimo asmeniui išduodamas ir profesinės reabilitacijos pažymėjimas.

Asmuo, gavęs Užimtumo tarnybos siuntimą į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia arba išsiunčia jį registruotu laišku NDNT teritoriniam skyriui.  

Kartu su siuntimu pateikiami šie dokumentai:

  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
  • prašymą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį (prašymo forma)

Asmenims, kurie pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas darbingumo lygio nustatymo metu ir siuntimo iš Užimtumo tarnybos nereikia.

 

Kai asmuo nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu, NDNT teritorinio skyriaus sprendimas gali būti skundžiamas NDNT direktoriui per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų įteikimo ar išsiuntimo asmeniui dienos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-01
300121001