BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymas

Profesinė reabilitacija – tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.

Profesinės reabilitacijos paslaugų tikslas – ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo.

Asmeniui profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT).

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas asmenims, kurie be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, įgyti naują profesinę kvalifikaciją arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimų.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, kai:

 • asmuo pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo;
 • asmenį į NDNT siunčia Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ([email protected]);

Užimtumo tarnyba priima sprendimą siųsti asmenis, kuriems nustatytas darbingumo lygis, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, jeigu:

 • neįgalusis įregistruotas Užimtumo tarnyboje;
 • iki nustatyto asmens darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų;
 • neįgalusis Užimtumo tarnybos priskirtas vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių asmenų grupei;
 • neįgalusis profesinėje reabilitacijoje dalyvavo ne mažiau kaip prieš 5 metus nuo profesinės reabilitacijos programos baigimo ar nutraukimo, išskyrus atvejus, kai pakartotinė profesinė reabilitacija reikalinga anksčiau, t. y. kai:
 • asmuo, pablogėjus sveikatos būklei, negali dirbti ankstesnio darbo;
 • profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl pablogėjusios asmens sveikatos būklės;
 • profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl nėštumo ir gimdymo    atostogų, tėvystės atostogų ir (arba) atostogų vaikui prižiūrėti;
 • profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl to, kad asmuo, dalyvaudamas profesinės reabilitacijos programoje, buvo laikinai nedarbingas dėl ligos ilgiau kaip 60   kalendorinių dienų.

Užimtumo tarnyba, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, įteikia jam užpildytą siuntimą į NDNT.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas įvertinus šiuos kriterijus:

 • medicininius (vertinami atsižvelgiant į asmens bazinį darbingumą);
 • funkcinius (vertinami atsižvelgiant į valandų, kurias asmuo gali dirbti, skaičių);
 • profesinius ir kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens profesinės reabilitacijos ir jo įsidarbinimo galimybėms.

NDNT nustačiusi profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, asmeniui išduoda išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio.

Asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios išvados gavimo dienos turi kreiptis į Užimtumo tarnybą.

Užimtumo tarnyba, suderinusi su asmeniu ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą įsakymu patvirtina sprendimą ir išduoda asmeniui siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Siuntime nurodoma asmens atvykimo į šią įstaigą (profesinės reabilitacijos programos pradžios) data. Be siuntimo asmeniui išduodamas ir profesinės reabilitacijos pažymėjimas.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nenustatomas (neatsižvelgiant į kitus kriterijus), jei:

 • asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • asmuo serga sunkia, greitai progresuojančia, nepasiduodančia gydyti liga, kai profesinė reabilitacija ir darbas yra negalimi;
 • yra paskirti griežti gydymo režimo apribojimai paūmėjus ligai, išskyrus asmenis, kuriems paskirtos priverčiamosios medicinos  priemonės – ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis;
 • asmens sveikatos būklė netrukdo vykdyti profesinės veiklos;
 • asmens sveikatos būklė, trukdanti profesinei veiklai, tikėtina, artimiausiu metu pagerės vien tik dėl gydymo ir (ar) sveikatos priežiūros priemonių poveikio, ir (arba), minimaliai pritaikius atitinkamas techninės pagalbos priemones, darbo vietą arba darbo sąlygas, asmuo, nedalyvavęs profesinės reabilitacijos programoje, galės grįžti į darbą;
 • asmuo neturi profesinės reabilitacijos motyvacijos (nesutinka dalyvauti profesinėje reabilitacijoje) ir darbinės veiklos motyvacijos.

Asmuo, gavęs Užimtumo tarnybos siuntimą į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia arba išsiunčia jį registruotu laišku NDNT teritoriniam skyriui.  

Kartu su siuntimu pateikiami šie dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
 • prašymą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį (prašymo forma)

Asmenims, kurie pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas darbingumo lygio nustatymo metu ir siuntimo iš Užimtumo tarnybos nereikia.

 

Kai asmuo nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu, NDNT teritorinio skyriaus sprendimas gali būti skundžiamas NDNT direktoriui per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų įteikimo ar išsiuntimo asmeniui dienos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-04