BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Neįgalumo lygio nustatymas

NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO SCHEMA

Neįgalumo lygis, vadovaujantis sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo ir švietimo ministrų įsakymu patvirtintais Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašu, nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, kompleksiškai įvertinus asmens sveikatos būklę ir savarankiškumo kasdienėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastą.

Neįgalumo lygio vertinimas atliekamas:

 • asmeniui atvykus į NDNT teritorinį skyrių arba apžiūrėjusi jį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai yra sunkių asmens organizmo funkcijų sutrikimų;
 • dalyvaujant tik vaiko tėvams (įtėviams), globėjui ar rūpintojui, kai neįgalumo lygis vertinamas pakartotinai ir vaikas dėl organizmo funkcijų sutrikimo negali atvykti į NDNT ir iš pateiktų medicininių bei kitų dokumentų nekyla abejonių dėl neįgalumo lygio nustatymo;
 • asmeniui nedalyvaujant Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino ar ekstremaliosios situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu. Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas pildomas ir su jo rezultatais vaiko tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai supažindinami telefono ryšio priemonėmis ar elektroniniu paštu.

Asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai turi teisę:

 • kreiptis į NDNT dėl neįgalumo lygio nustatymo jų vaikams, globotiniams ir rūpintiniams;
 • būti supažindinti su neįgalumo lygio nustatymo tvarka, kriterijais, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymo tvarka ir asmens neįgalumo lygio vertinimo aktu bei priimtu NDNT sprendimu;
 • į informacijos apie asmenį bei dokumentų konfidencialumą;
 • per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos kreiptis raštu į NDNT direktorių dėl pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo;
 • per 30 kalendorinių dienų po neįgalumo lygio NDNT peržiūrėjimo dienos kreiptis į Ginčų komisiją;
 • Ginčų komisijos sprendimą dėl neįgalumo lygio apskųsti teismui įstatymų nustatyta tvarka.

Neįgalumo lygio vertinimo metu vaikų nuo 4 iki 18 metų amžiaus tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai dalyvauja pildant asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną ir jį pasirašo. Tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai parašu patvirtina, kad jie buvo supažindinti su neįgalumo lygio nustatymo tvarka, klausimyno reikšme vertinant neįgalumo lygį, taip pat patvirtina, kad susipažino su atsakymais į klausimyno klausimus ir klausimyno rezultatai jam yra žinomi. 

Po užpildytu klausimynu taip pat pasirašo ir klausimus pateikęs ir atsakymus užrašęs NDNT specialistas.

Vaikų iki 4 metų klausimynai nepildomi.

NDNT teritoriniai skyriai sprendimą dėl neįgalumo lygio priima per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Kartu priimamas sprendimas dėl neįgalumo lygio, jo atsiradimo laiko ir termino.

Neįgalumo lygiai yra tokie:

 • sunkaus neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio žymiai sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir būtina nuolatinė kitų žmonių slauga, priežiūra, pagalba.
 • vidutinio neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir reikia nenuolatinės kitų žmonių priežiūros, pagalbos.
 • lengvo neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio nežymiai sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti.

Neįgalumo lygis nustatomas tokiais terminais:

 • pusei metų, kai neįgalumo lygis vertinamas pirmą kartą ir prognozuojamas greitas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens neįgalumo lygiui;
 • vieniems metams, kai neįgalumo lygis vertinamas pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens neįgalumo lygiui, per artimiausius 12 mėnesių;
 • dvejiems metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens neįgalumo lygiui, per artimiausius 24 mėnesius;
 • iki asmeniui sukaks 18 metų, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens neįgalumo lygiui, asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintančio pobūdžio.

Pakartotinis neįgalumo lygio vertinimas atliekamas:

 • pasibaigus nustatyto neįgalumo lygio terminui;
 • pasikeitus asmens sveikatos būklei;
 • asmens tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, ar išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT priimtu sprendimu;
 • vykdant Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą.

Neįgalumo lygio termino pradžia

Asmeniui nustatyto neįgalumo lygio termino pradžia  yra asmens atstovo prašymo nustatyti neįgalumo lygį gavimo NDNT diena. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, jei neįgalumo lygis vertinamas pasibaigus nustatyto neįgalumo lygio terminui ar pasikeitus asmens sveikatos būklei, išskyrus atvejį, kai atlikus pakartotinį neįgalumo lygio vertinimą, asmeniui nustatomas sunkesnis, nei buvo neįgalumo lygis. Tokiu atveju neįgalumo lygis laikomas nustatytu nuo NDNT sprendimo dėl neįgalumo lygio nustatymo priėmimo dienos.

Jei pakartotinai asmens neįgalumas vertinamas asmens atstovui ar išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT priimtu sprendimu, vykdant Ginčų komisijos prie SADM sprendimą ar jei atlikus NDNT priimto sprendimo patikrinimą, paaiškėja, kad jis priimtas nepagrįstai – neįgalumo lygio nustatymo termino pradžia  yra NDNT sprendimo dėl neįgalumo lygio nustatymo priėmimo diena, išskyrus atvejus, kai atlikus pakartotinį neįgalumo lygio vertinimą, nustatomas sunkesnio, nei nurodyta keičiamame NDNT sprendime, neįgalumo lygis.

 • Prašymas nustatyti negalią;

 • ESPBI IS pateikti klinikiniai elektroniniai dokumentai (formos E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ ar E003 „Stacionaro epikrizė“ ir E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“) arba parengtas siuntimas į NDNT;
 • asmens, kuriam nustatomas neįgalumo lygis, tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar pasas, ar asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje) ir (arba) gimimo liudijimas, jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d.,
 • asmens tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl neįgalumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu;
 • pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo pagal Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 „Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 priedą, jeigu asmeniui, kurio neįgalumo lygis vertinamas, yra nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai;
 • 3x4 cm dydžio nuotrauka.

Atsižvelgiant į organizmo funkcijų sutrikimo pobūdį, papildomai pateikiami dokumentai:

 • informuojantys apie Barthel indeksą ir (ar) Rivermead mobilumo indeksą, funkcinio nepriklausomumo testą, skausmo įvertinimo skalę, raumenų būklės vertinimą, judėjimo funkcijos sutrikimo laipsnį, esant judėjimo funkcijos sutrikimams;
 • informuojantys apie asmens intelekto koeficientą (IQ), atliktą Mini mental testą, psichologinį asmenybės tyrimą, patvirtinantys silpnaprotystės laipsnį, elgesio, emocijų, valios ir kitus sutrikimus, esant psichikos ligoms ir sutrikimams;
 • informuojantys apie specialius kontrolinius tyrimus, patvirtinančius regos ir (ar) klausos sutrikimų laipsnį, esant regos ir klausos sutrikimams;
 • informuojantys apie kalbos įvertinimo išvadą, esant kalbos funkcijos sutrikimų.

Dokumentai NDNT turi būti pateikti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo klinikinių elektroninių dokumentų (E025 ar E003 ir E027) į ESPBI IS pateikimo arba siuntimo į NDNT neįgalumo lygiui nustatyti išdavimo dienos.

Jei per 60 dienų laikotarpį asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai prašymo nustatyti asmeniui neįgalumo lygį NDNT nepateikia, ESPBI IS pateikti klinikiniai elektroniniai dokumentai (E025 ar E003 ir E027) ar siuntimas į NDNT neįgalumo lygiui nustatyti, asmens tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams prašant, rengiami iš naujo.

Jei dokumentai NDNT siunčiami registruotu paštu, asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno.

Jei asmens tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu, jis per 30 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos gali būti apskųstas NDNT direktoriui.

Skundo dėl Tarnybos teritorinio skyriaus priimto sprendimo forma

Jei su teritorinio skyriaus sprendimu nesutinka pensiją ar išmoką mokanti institucija, jis NDNT direktoriui gali būti apskųstas  per 90 kalendorinių dienų nuo pensiją ar išmoką mokančios institucijos informavimo apie sprendimą dienos.

NDNT, gavusi visus pakartotiniam neįgalumo vertinimui reikalingus dokumentus, vertinimą atlieka ir sprendimą priima per 20 darbo dienų. Apie sprendimą asmens tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) informuojami raštu per 3 darbo dienas, pateikiant jo kopiją. 

Jeigu asmens tėvai (įtėviai), globėjas, rūpintojas, pensiją ar išmoką mokanti institucija nesutinka su pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo sprendimu (išnagrinėjus skundą), jis per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos gali būti apskųstas ikiteisminei ginčų nagrinėjimo institucijai – Ginčų komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šios komisijos sprendimą asmuo ar jo įgalioti asmenys įstatymų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-04