BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Valstybės tarnautojų užduotys

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybei sutikus reorganizuoti Tarnybą, pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos reorganizacijos procese
 • Organizuoti NDNT IS parengimą įgyvendinti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas) nuostatas nuo 2024 sausio 1 d.
 • Organizuoti neįgaliojo pažymėjimo ir kitų dokumentų, kurie bus rengiami atliekant negalios vertinimus nuo 2024 m. sausio 1 d., formų parengimą.
 • Pateikti pasiūlymus dėl dalyvumo ir neįgalumo lygio vertinimo pagal  Lietuvos Respublikos socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 naujos redakcijos nuostatas.
 • Plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę.
 • Gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Įvertinti,  ar tikslinga pagal vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą įstaigų perėjimo prie centralizuotai teikiamų dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (DBSIS) grafiką Tarnybai nuo 2023-09-01 jungtis prie DBSIS (atsižvelgiant į  tai, kad įsigaliojus Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimams nuo 2024-01-01 numatyta Tarnybos reorganizacija).
 • Atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, parengti Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo tvarkos aprašo projektą.
 • Organizuoti popierinių neįgalių asmenų dokumentų bylų, kurių nustatytas saugojimo terminas pasibaigęs, atrinkimą naikinti.
 • Atsižvelgiant į įdiegtą Kliento profilį, negalios vertinimų rotaciją, asmens nuotraukos automatinio gavimo iš Gyventojų registro funkcionalumą, parengti atitinkamų asmenų aptarnavimą ir dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų projektus.
 • Įdiegti būtinus sprendimus NDNT IS, įsigaliojus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nuostatoms nuo 2024 sausio 1 d.
 • Koordinuoti NDNT IS neįgaliojo pažymėjimo plastikinių kortelių gaminimą.
 • Parengti ir pateikti NDNT direktoriui valstybės biudžeto išlaidų sąmatos projektus.
 • Sudaryti ir pateikti NDNT direktoriui NDNT biudžeto programos sąmatą, tikslinti biudžeto išlaidų sąmatą, kontroliuoti, ar pagal patvirtintą sąmatą naudojamos biudžeto lėšos.
 • Pagal kompetenciją organizuoti ir kontroliuoti turto ir finansinių dokumentų perdavimą, kuris vyks nuo 2024 m. sausio 1 d. reorganizuojant NDNT.
 • Užtikrinti korupcijai atsparios NDNT aplinkos kūrimo priemonių sistemos veikimą,  palaikymą, tobulinant esamus teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su tarnybine etika,  elgesio standartais, vidaus kontrolės politika, rizikos valdymu ir korupcijos prevencija.
 • Organizuoti būtinų Tarnybos antikorupcinės aplinkos kūrimo ir skaidrumo kultūros stiprinimo priemonių įgyvendinimą.
 • Organizuoti 2023 m. atsparumo korupcijai NDNT vertinimą ir pateikti pasiūlymus dėl NDNT atsparumo korupcijai stiprinimo.
 • Organizuoti 2021–2025 m. Tarnybos kovos su korupcija  programos įgyvendinimo ir 2021–2023 m. priemonių  plano stebėseną ir jų įgyvendinimo ataskaitų pateikimą.
 • Organizuoti mokymus ir / ar praktinius seminarus ir / ar renginius apie vidaus kontrolės priemonių taikymo ir rizikų valdymą / antikorupcinės aplinkos kūrimą.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybei sutikus reorganizuoti Tarnybą, dalyvauti reorganizacijos procese pagal Teisės ir personalo skyriaus kompetenciją.
 • Organizuoti Tarnybos sutarčių dėl duomenų teikimo peržiūrėjimą ir, esant poreikiui, inicijuoti jų pakeitimą.
 • Organizuoti Tarnybos vidaus administravimą reglamentuojančių teisės aktų peržiūrėjimą ir, esant poreikiui, inicijuoti jų pakeitimą ar pripažinimą netekusiais galios.
 • Atlikti 2023 m. I–III ketv. duomenų, reikalingų negaliai vertinti, gaunamų iš ESPBI IS, analizes.
 • Pagal patvirtintą planą atlikti Tarnybos teritorinių skyrių darbingumo lygio, neįgalumo lygio ir specialiųjų poreikių vertinimo aktų pildymo kokybės patikrinimus ir vertinimo aktų kokybės stebėsenos analizę.
 • Atlikti 2020–2022 m. Tarnybos vykdomos veiklos ir tendencijų analizę.
 • Vykdyti teritorinių skyrių priimtų sprendimų patikrinimus pagal periodinės kontrolės procedūrą.
 • Konsultuoti Tarnybos teritorinių skyrių specialistus dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų  tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Specialiųjų poreikių nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, tinkamo taikymo.
 • Siekiant vienodinti Tarnybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymą bei gerinti priimamų sprendimų kokybę, analizuoti Darbingumo lygio nustatymo kriterijų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Specialiųjų poreikių nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, taikymo praktikoje ypatumus ir organizuoti pasitarimus su teritoriniais skyriais.
 • Pateikti pasiūlymo projektą dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio nustatymo kriterijų tobulinimo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 naujos redakcijos nuostatas.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT rengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir  ir.k.t.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio kriterijų tobulinimo.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT rengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT parengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir  ir.k.t.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / specialiųjų poreikių / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti kontaktinius ir nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT parengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais  ir.k.t.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
 • Dalyvauti palaikant antikorupcinę aplinką Tarnyboje ir skyriuje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant gerinti siuntimų į NDNT kokybę, atsižvelgiant į 2022–23 m. netinkamai užpildytų siuntimų suvestines, aptarti teisės aktų pakeitimus, organizuoti susitikimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovais.
 • Siekiant tobulinti NDNT teikimas paslaugas, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptarti svarbiausi skyriaus veiklos klausimai, formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą, analizuojami teisės aktų, kuriais vadovaujamasi NDNT veikloje, taikymo praktikoje ypatumai.
 • Gerinti NDNT mikroklimatą.
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT rengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir .kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT rengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir  ir.k.t.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT rengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir  ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT rengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir  ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT rengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir  ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT rengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT rengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT rengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio  /neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT rengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir  ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT rengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir  ir kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
 • Siekiant gerinti skyriaus mikroklimatą, dalyvauti formuojant bendravimo kultūrą.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT rengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir  kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • 2023 m. I– II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT rengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir nagrinėjami Sprendimų kontrolės skyriaus pakartotinai atliktų Vilniaus II teritorinio skyriaus vertinimų rezultatai), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Kurti antikorupcinę aplinką skyriuje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT rengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pakeitimais ir  ir.k.t.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • 2023 m. I–IV ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
 • Kurti antikorupcinę aplinką padalinyje ir užtikrinti nuolatinį ir tinkamą interesų konfliktų rizikų valdymą, skiriant pavaldiems darbuotojams užduotis (ypač skiriant vertintojus).
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pasikeitusį teisės aktų reglamentavimą, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais.
 • Siekiant tobulinti NDNT teikimas paslaugas, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptarti svarbiausi skyriaus veiklos klausimai, formuluojami siūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą, analizuojami teisės aktų, kuriais vadovaujamasi NDNT veikloje, taikymo praktikoje ypatumai.
 • Vykdyti viešųjų ir privačių interesų prevenciją skyriuje ir užtikrinti skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, ypatingą prioritetą teikiant mokymams korupcijos prevencijos temomis.
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, atsisakant perteklinių užklausų pateikti gydytojų specialistų konsultacijų išvadas
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti nuotolinius pasitarimus su asmens priežiūros įstaigų atstovais dėl siuntimų į NDNT rengimo.
 • Siekiant gerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų aptariami aktualūs negalios vertinimo klausimai (supažindinama su NDNT parengtomis rekomendacijomis ir išaiškinimais, teisės aktų pasikeitimais ir  kt.), formuluojami pasiūlymai, kaip pagerinti skyriaus veiklą.
 • Siekiant gerinti NDNT įvaizdį, organizuoti nuotolinį susirinkimą su nevyriausybinių organizacijų atstovais ir jų nariais.
 • 2023 m. I–II ketvirtį pateikti pasiūlymus dėl bazinio darbingumo lygio / neįgalumo lygio vertinimo kriterijų tobulinimo, pateikiant gydytojų specialistų konsultacijų išvadas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-26