Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS
5. Apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencija susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų atlikimą.
7. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis arba prireikus koordinuoja šį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Planuoja patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų planavimą.
10. Prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl korupcijos prevencijos arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl korupcijos prevencijos rengimą.
14. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
15. Kontroliuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje ir Valstybės tarnybos įstatymų, kitų tarnybinę etiką (elgesį) reglamentuojančių teisės aktų, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų, rekomendacijų ir rezoliucijų įgyvendinimą Tarnyboje.
16. Organizuoja ir kontroliuoja Tarnybos valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimą, atlieka privačių interesų deklaracijų duomenų stebėseną.
17. Tiria Tarnybos darbuotojų netoleruotinus santykius su Tarnybos klientais.
18. Padeda Tarnybos vadovui spręsti Tarnybos personalo tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų klausimus.
19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis - teisė (arba);
21.3. studijų kryptis - viešasis administravimas (arba);
21.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė - nereikalaujama; arba:
21.5. aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro
kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė - nereikalaujama;
21.7. korupcijos prevencijos srityje;
21.8. darbo patirties trukmė - ne mažiau kaip 2 metai