Pareigų aprašymas Spausdinti


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos, fizinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų patirtį neįgaliųjų socialinės integracijos ar viešojo administravimo srityje;
•    žinoti ir mokėti vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais neįgaliųjų socialinę integraciją, neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymą ir kitus su Tarnybos veiklą susijusius teisės aktus;
•    gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, formuoti tikslus ir uždavinius, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, priimti sprendimus, dirbti komandoje;
•    sugebėti numatyti skyriaus veiklos prioritetus ir perspektyvas;
•    sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo tvarką;
•    mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
•    mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis).

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
•    organizuoja ir užtikrina metodinių rekomendacijų neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo klausimais parengimą ir pateikimą teritoriniams skyriams;
•    rengia teminių metodinių rekomendacijų ir išaiškinimų Tarnybos teikiamų paslaugų kriterijų vertinimo klausimais pateikimo planą;
•    analizuoja Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių tarptautinę patirtį neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo srityje;
•    organizuoja mokslinių ir kitų tyrimų neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ir su tuo susijusių reiškinių padėčiai vertinti, užsakymą;
•    teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl teisės aktų, reglamentuojančių neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo tobulinimo;
•    teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją, keičiasi informacija, bendradarbiauja bei koordinuoja teritorinių skyrių bendradarbiavimą su Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, savivaldybėmis, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kitomis organizacijomis;
•    organizuoja mokymus asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojams bei teikia jiems konsultacijas ir metodinę pagalbą siuntimų į Tarnybą pildymo klausimais;
•    organizuoja netinkamai parengtų asmens sveikatos priežiūros įstaigų siuntimų į Tarnybą analizę ir apie analizės rezultatus informuoja Tarnybos vadovybę Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka;
•    atstovauja Tarnybai valstybinės valdžios ir valdymo, savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, Tarnybos direktoriui pavedus;
•    organizuoja Tarnybos statistinio leidinio parengimą;
•    kartu su kitais Tarnybos padaliniais užtikrina korupcijos prevencijos vykdymą neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo srityje bei teikia Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Tarnybos tobulinimo;
•    organizuoja statistinės informacijos apie neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymą parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Lietuvos statistikos departamentui;
•    užtikrina prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą bei atsakymų į juos projektų rengimą, Tarnybos direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus;
•    pagal kompetenciją atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą;
•    organizuoja Tarnybos teikiamų administracinių paslaugų kokybės užtikrinimo, vertinimo ir tobulinimo procesus;
•    organizuoja Tarnybos teikiamų administracinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos procesų funkcionavimo tikrinimą ir vertinimą, veiklos tobulinimo rekomendacijų rengimą ir pažangos stebėseną;
•    organizuoja informacijos susijusios su Tarnybos teikiamų administracinių paslaugų kokybės užtikrinimu ir vertinimu rengimą, kaupimą ir sisteminimą;
•    koordinuoja kokybės vadybos sistemos priežiūros ir plėtros darbus, siekiant užtikrinti Tarnybos veiklos atitiktį Kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimams;
•    laiku ir kokybiškai vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.