Paaiškinimas gydytojams dėl siuntimų į NDNT rengimo ESPBI IS

Siekdami sklandaus darbo įsigaliojus naujoms negalios nustatymo tvarkoms, atkreipiame gydytojų dėmesį į siuntimo į NDNT ESPBI IS rengimą.

  • Pateikdami siuntimą E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“ (toliau – e. siuntimas) ESPBI IS jo pavadinime nurodykite, kam skirtas siuntimas, t. y. „Siuntimas į NDNT“.
  • E. siuntimo 2 punkte „Siuntimo / tyrimo skyrimo duomenys“ nurodykite siuntimo datą, pagrindinę diagnozę ir siuntimo į NDNT priežastis (nustatyti darbingumo lygį (toliau – DL), neįgalumo lygį (toliau – NL), specialiuosius poreikius (toliau – SP). Atkreipiame dėmesį, kad vertinant DL ir NL, kartu įvertinami ir SP. SP nustatomi neatsižvelgiant į asmens amžių ir negalią. Pasikeitus sveikatos būklei, asmuo gali kreiptis dėl pakartotinio DL ir SP, NL ir SP arba tik dėl SP vertinimo.

Aprašydami pagrindinę diagnozę, nurodykite labiausiai DL arba NL ir (arba) SP įtaką darantį susirgimą (traumą arba būklę), jo padarinius, išliekančius funkcijos sutrikimus, komplikacijas.

  • E. siuntimo 3.1 papunktyje „Anamnezė” įrašykite kada, kokiomis aplinkybėmis buvo diagnozuota liga, nurodykite ligos priežastis ir eigą, kokiose gydymo įstaigose asmuo buvo tirtas, nurodykite konkrečius su liga susijusių tyrimų rezultatus ar išrašus, susirgimo (traumos) priežastis (nelaimingas atsitikimas darbe, profesinis susirgimas ar kt.).
  • E. siuntimo 3.4 papunktyje „Taikytas gydymas” nurodykite asmeniui taikytą ir šiuo metu tęsiamą gydymo būdą (ambulatorinis, stacionarus, medicininė reabilitacija, medikamentinis, chirurginis, jei buvo taikytas kitas gydymo būdas, jį detaliai aprašykite).
  • E. siuntimo 3.5 papunktyje „Susijusios diagnozės“nurodykite tik tas diagnozes, kurios atitinka Kriterijų apraše nurodytus kriterijus (t. y. dėl kurių, panaudojus visas būtinas medicininės reabilitacijos ir gydymo priemones išlieka ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas).
  • Siuntime į NDNT nurodomos diagnozės turi atitikti negalios nustatymo kriterijus1.

Atkreipiame dėmesį!

Gydytojas, siųsdamas asmenį į NDNT negaliai nustatyti, ESPBI IS pateikia klinikinius elektroninius dokumentus E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (arba E003 „Stacionaro epikrizė“) ir E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“, kuriuose nurodo diagnozę (-es), dėl kurios (-ių) asmuo siunčiamas į NDNT, asmeniui taikytą gydymą ir (ar) medicininę reabilitaciją, įsitikina, kad į ESPBI IS įkeltos ar pateiktos visos asmeniui suteiktos konsultacijos, atlikti instrumentiniai, klinikiniai laboratoriniai ir (ar) kiti tyrimai, patvirtinantys tą (tas) diagnozę (-es).

E. siuntimą NDNT teikite tik tais atvejais, jei ESPBI IS yra visa reikalinga informacija.

Jei ESPBI IS nėra visos reikalingos informacijos (E025 ar E003 dokumentai, patvirtinantys taikytą gydymą ir (ar) medicininę reabilitaciją, visos asmeniui suteiktos gydytojų specialistų konsultacijos, atlikti instrumentiniai, klinikiniai laboratoriniai ir (ar) kiti tyrimai), parenkite ir vizito ar konsultacijos metu įteikite asmeniui ar asmens atstovui ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikite NDNT trūkstamus dokumentus, tai pažymėdami ESPBI IS klinikiniame elektroniniame dokumente E027.

Jei ESPBI IS nėra jokios reikalingos informacijos negaliai nustatyti, renkite popierinį siuntimą ir pridėkit visus medicininius dokumentus.

Jei nustatote, kad asmens sveikatos būklė nuo paskutinio jo negalios vertinimo, atlikto per paskutinius 36 mėnesius, nepasikeitė, ESPBI IS nurodykite anksčiau gydytojų specialistų pateiktus ir instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais patvirtintus duomenis, pateikite tikslią (-ias) diagnozę (-es) klinikiniuose elektroniniuose dokumentuose E025 (ar E003) ir E027 arba siuntime į NDNT ir patvirtinkite, kad asmens sveikatos būklė nuo paskutinio darbingumo lygio vertinimo per paskutinius 36 mėnesius nepasikeitė.

[1] Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos irdarbo ministro ir Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro2018 m. gruodžio 27 d. įsakymuNr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atnaujinimo data: 2023-09-30