BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Informacija asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT), tobulindamos neįgalumo, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo eigą, lengvina administracinius procesus, tenkančius NDNT, šeimos gydytojams ir gydytojams specialistams, ir dalinasi praktiniais patarimais gydytojams, kaip greitai ir tinkamai parengti siuntimą į NDNT.

Pagal atnaujintą siuntimo į NDNT rengimo tvarką, administracinė našta sumažėja ir gydytojams, ir NDNT specialistams, ir pacientams. Pirma, pacientams nebereikia iš naujo kreiptis į šeimos gydytoją dėl siuntimo į NDNT, jei jo sveikatos būklė nepasikeitusi nuo paskutinio jo darbingumo lygio vertinimo, atlikto per paskutinius 36 mėnesius. Antra, asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai ir NDNT darbuotojai gali greičiau ir lengviau atlikti neįgalumo vertinimą, nes visi duomenys gali būti prieinami ir matomi Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemoje (ESPBI IS).

Atkreipiame dėmesį, kad ši tvarka galioja jau kurį laiką. Tam, kad priimti atnaujinimai vyktų sklandžiau, SAM, bendradarbiaudama su NDNT, parengė praktines rekomendacijas ir patarimus gydytojams, rengiantiems siuntimus į NDNT. Atmintinė yra tinkama naudoti kasdieniame darbe ir yra patogi kiekvienam specialistui.Atmintinę „Siuntimo į NDNT rengimas“ atsisiųsti galite ČIA

 

Šabloną, kaip pildyti siuntimą į NDNT, atsisiųsti galite ČIA

Primename, kad siekiant procesų efektyvumo, itin svarbu užtikrinti, kad kuo daugiau duomenų būtų keliama į ESPBI IS. Šiuo metu tik 60 proc. atvejų NDNT, priimdama sprendimą dėl neįgalumo, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo, gali remtis duomenimis, esančiais ESPBI IS. Tai pakeisti galima tik bendradarbiaujant visoms proceso grandims – tiksliai pildant reikiamus siuntimus, pateikiant visus duomenis į ESPBI IS. Tikime, kad parengtos atmintinės padės kurti vieningą sistemą, kad kiekvienu atveju neįgalumo, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymas vyktų, remiantis duomenimis, esančiais ESPBI IS.

 

Siekdami sklandaus darbo įsigaliojus naujoms negalios nustatymo tvarkoms, atkreipiame gydytojų dėmesį į siuntimo į NDNT ESPBI IS rengimą.

  • Pateikdami siuntimą E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“ (toliau – e. siuntimas) ESPBI IS jo pavadinime nurodykite, kam skirtas siuntimas, t. y. „Siuntimas į NDNT“.
  • E. siuntimo 2 punkte „Siuntimo / tyrimo skyrimo duomenys“ nurodykite siuntimo datą, pagrindinę diagnozę ir siuntimo į NDNT priežastis (nustatyti darbingumo lygį (toliau – DL), neįgalumo lygį (toliau – NL), specialiuosius poreikius (toliau – SP). Atkreipiame dėmesį, kad vertinant DL ir NL, kartu įvertinami ir SP. SP nustatomi neatsižvelgiant į asmens amžių ir negalią. Pasikeitus sveikatos būklei, asmuo gali kreiptis dėl pakartotinio DL ir SP, NL ir SP arba tik dėl SP vertinimo.

Aprašydami pagrindinę diagnozę, nurodykite labiausiai DL arba NL ir (arba) SP įtaką darantį susirgimą (traumą arba būklę), jo padarinius, išliekančius funkcijos sutrikimus, komplikacijas.

  • E. siuntimo 3.1 papunktyje „Anamnezė” įrašykite kada, kokiomis aplinkybėmis buvo diagnozuota liga, nurodykite ligos priežastis ir eigą, kokiose gydymo įstaigose asmuo buvo tirtas, nurodykite konkrečius su liga susijusių tyrimų rezultatus ar išrašus, susirgimo (traumos) priežastis (nelaimingas atsitikimas darbe, profesinis susirgimas ar kt.).
  • E. siuntimo 3.4 papunktyje „Taikytas gydymas” nurodykite asmeniui taikytą ir šiuo metu tęsiamą gydymo būdą (ambulatorinis, stacionarus, medicininė reabilitacija, medikamentinis, chirurginis, jei buvo taikytas kitas gydymo būdas, jį detaliai aprašykite).
  • E. siuntimo 3.5 papunktyje „Susijusios diagnozės“ nurodykite tik tas diagnozes, kurios atitinka Kriterijų apraše nurodytus kriterijus (t. y. dėl kurių, panaudojus visas būtinas medicininės reabilitacijos ir gydymo priemones išlieka ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas).
  • Siuntime į NDNT nurodomos diagnozės turi atitikti negalios nustatymo kriterijus1.

 

Atkreipiame dėmesį!

Gydytojas, siųsdamas asmenį į NDNT negaliai nustatyti, ESPBI IS pateikia klinikinius elektroninius dokumentus E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (arba E003 „Stacionaro epikrizė“) ir E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“, kuriuose nurodo diagnozę (-es), dėl kurios (-ių) asmuo siunčiamas į NDNT, asmeniui taikytą gydymą ir (ar) medicininę reabilitaciją, įsitikina, kad į ESPBI IS įkeltos ar pateiktos visos asmeniui suteiktos konsultacijos, atlikti instrumentiniai, klinikiniai laboratoriniai ir (ar) kiti tyrimai, patvirtinantys tą (tas) diagnozę (-es).

E. siuntimą NDNT teikite tik tais atvejais, jei ESPBI IS yra visa reikalinga informacija.

Jei ESPBI IS nėra visos reikalingos informacijos (E025 ar E003 dokumentai, patvirtinantys taikytą gydymą ir (ar) medicininę reabilitaciją, visos asmeniui suteiktos gydytojų specialistų konsultacijos, atlikti instrumentiniai, klinikiniai laboratoriniai ir (ar) kiti tyrimai), parenkite ir vizito ar konsultacijos metu įteikite asmeniui ar asmens atstovui ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikite NDNT trūkstamus dokumentus, tai pažymėdami ESPBI IS klinikiniame elektroniniame dokumente E027.

Jei ESPBI IS nėra jokios reikalingos informacijos negaliai nustatyti, renkite popierinį siuntimą ir pridėkit visus medicininius dokumentus.

Jei nustatote, kad asmens sveikatos būklė nuo paskutinio jo negalios vertinimo, atlikto per paskutinius 36 mėnesius, nepasikeitė, ESPBI IS nurodykite anksčiau gydytojų specialistų pateiktus ir instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais patvirtintus duomenis, pateikite tikslią (-ias) diagnozę (-es) klinikiniuose elektroniniuose dokumentuose E025 (ar E003) ir E027 arba siuntime į NDNT ir patvirtinkite, kad asmens sveikatos būklė nuo paskutinio darbingumo lygio vertinimo per paskutinius 36 mėnesius nepasikeitė.

 

[1] Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Atlikus ASPĮ parengtų ir NDNT pateiktų siuntimų analizę, gydytojų specialistų pateiktose išvadose pastebėti šie dažniausiai pasitaikantys netikslumai:

1. Neurologija

netikslus arba visai nenurodytas funkcinis nepakankamumas;

nurodytas funkcinis nepakankamumas iki gydymo arba paūmėjimo metu;

nenurodyta raumenų jėga balais;

nėra radiologo / rentgenologo konsultacijos išvadų;

nėra duomenų apie motorinės raidos įvertinimą pagal DISC metodiką;

nekokybiška Kurtzke išplėstinės negalios vertinimo skalė;

nėra otorinolaringologo išvados apie kochlearinį neuritą;

nenurodytas epilepsijos priepuolių dažnis, pobūdis, pasiskirstymas paros laiku, pažintinių funkcijų sutrikimas ir asmenybės pasikeitimai;

nepateikti duomenys apie valproatų koncentraciją kraujo serume;

asmuo siunčiamas ūmiu ligos periodu (pvz., po insulto, nepraėjus 4–5 mėn. gydymo).

2. Traumatologija/reumatologija

neteisingai ar visai nenurodomos judesių amplitudės (nepateikiamas įvertinimas pagal Neutralaus nulio metodą);

nėra duomenų apie liekamuosius reiškinius (paralyžių, uždegimus), taip pat  neurologo konsultacijos išvadų;

nėra Ortopedijos traumatologijos klinikos gydytojų konsiliumo sprendimo išvados dėl šlaunies bigės, galimybės pritaikyti protezą;

nėra reumatologo konsultacijos duomenų ir duomenų apie vidaus organų funkcijos sutrikimo laipsnį.

3. Kardiologija

nesutampa bendrosios praktikos gydytojo ir kardiologo pateikti duomenys;

pateikiami seni duomenys, neatitinkantys esamos būklės;

nepateikti echokardioskopinio tyrimo duomenys;

nėra kardiopulmoninio tyrimo išvados.

4. Psichiatrija

nepridedamos užpildytos MMSE, Blessed lentelės;

nenustatytas IQ;

nepateikta vaikų psichiatro konsultacija ir išvada dėl protinio atsilikimo;

nėra psichiatro  konsultacijos  duomenų, pagrindžiančių diagnozę;  nenurodyta ligos eiga, simptomų sunkumas, paskutinio ligos epizodo trukmė, paūmėjimų skaičius per pastaruosius 1 metus, taikomas  gydymas,  taikomo  gydymo  atsakas,  nenurodyta, ar yra vaistų sukeliamų šalutinių reiškinių;

nepateiktas išrašas iš psichiatrijos stacionaro.

5. Endokrinologija

nepateikta endokrinologo konsultacija;

endokrinologo konsultacijoje nėra nurodyta CD diagnozė, gydymas, nepateikta HbA1C tyrimo duomenys;

informacija apie CD, ligos eigą, HbA1C, diagnozė nepatvirtinta endokrinologo;

nėra konsultantų (neurologo, nefrologo, oftalmologo) išvadų, patvirtinančių CD komplikacijas.

6. Angiochirurgija

nėra išvados dėl kraujotakos nepakankamumo laipsnio.

7. Onkologija

nėra duomenų apie taikomą paliatyvųjį gydymą;

pateikti senos (daugiau nei 1 metai) onkologo konsultacijos duomenys;

nėra onkologo konsultacijos duomenų.

8. Reabilitologija

nėra reabilitologo konsultacijos duomenų;

9. Pulmonologija

neatitinka pulmonologų konsultacijų diagnozės, spirometrijos duomenys;

nepateikta pulmonologo konsultacijos išvada ir spirometrijos tyrimas;

neišsami informacija apie LOPL, ligos eigą, gydymą, spirometrijos tyrimo rezultatus.

10. Oftalmologija

nenurodomas regėjimo aštrumas su korekcija;

nenurodytas abiejų akių akipločio susiaurėjimo laipsnis nuo fiksacijos taško arba neaišku, ar susiaurėjimas yra koncentriškas;

nenurodyta glaukomos stadija.

11. Nefrologija

nenurodytas GFG, lėtinės inkstų ligos stadija;

nėra nefrologo išvados.

12. Otorinolaringologija

nepateikta audiograma, nurodant abiejų ausų toninės audiogramos vidurkius dB;

nėra neurologo išvados dėl pusiausvyros sutrikimo išreikštumo;

nėra otorinolaringologo išvados apie kochlearinį neuritą.

13. Gastroenterologija

esant mitybos nepakankamumui, nenurodytas KMI, mitybos nepakankamumo laipsnis;

nepateikti kasos funkcijos tyrimų duomenys;

nėra gastroenterologo išvados.

14. Radiologija/rentgenologija

nėra nurodyto rentgenologinio laipsnio arba nurodytas netiksliai (pvz., I–II);

nėra radiologo / rentgenologo išvados.

15. Alergologija

nepateiktas SCORAD (atopinio dermatito eigos sunkumo) indeksas po gydymo.

 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), vertindama asmenų negalią, remiasi Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) išduotais siuntimais į NDNT ir kitais pateiktais medicininiais dokumentais.

Pasitaiko atvejų, kai ASPĮ parengtuose siuntimuose būna pateikta ne visai išsami informacija, todėl NDNT tenka kreiptis į ASPĮ, kad pateiktų papildomus medicininius dokumentus.

Maloniai Jūsų prašome papildomus medicininius dokumentus NDNT teikti su lydraščiais, kad galėtume kokybiškai valdyti gautus dokumentus: identifikuoti siuntėją ir asmenį, dėl kurio dėl kurio teikiami dokumentai, juos nukreipti konkretiems NDNT teritoriniams skyriams, atlikti kitas jų apyvartos procedūras. Dokumentus su lydraščiais siųsti prašome nepriklausomai nuo jų pateikimo būdo (paštu, faksu ar el. paštu).

Dėkojame už bendradarbiavimą.

 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) darbingumo, neįgalumo lygius ir bendruosius pirminius specialiuosius poreikius nustato vadovaudamasi asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) pateiktais siuntimais į NDNT ir kitais medicininiais dokumentais.

Pažymime, kad NDNT darbuotojų darbo našumui ir kokybei keblumų kelia asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateikti neįskaitomai užpildyti siuntimai ir kiti medicininiai dokumentai. Dėl nurodytų priežasčių NDNT specialistai turi kreiptis į ASPĮ, kad jos pakartotinai pateiktų kokybiškai užpildytus dokumentus – taigi netikslingai gaištamas tiek ASPĮ, tiek NDNT darbuotojų darbo laikas, nukenčia kokybiškas asmenų aptarnavimas – pailgėja jų darbingumo ir neįgalumo lygių bei bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių vertinimo laikas.

2013 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo įsakymo Nr. V-679 18.5.2 punktu asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra įpareigotos visus medicininius dokumentus pildyti įskaitomai.

Vadovaudamiesi šiuo reikalavimu ir siekdami taupyti tiek ASPĮ, tiek NDNT darbuotojų laiką, maloniai prašome pagal galimybę siuntimus į NDNT ir kitus medicininius dokumentus teikti užpildytus kompiuteriu. Jeigu tokios galimybės nėra – ranka pildyti įskaitomai ir teikti tik kokybiškas medicininių dokumentų kopijas.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

 

BESIKREIPIANTIEMS Į NDNT DĖL DARBINGUMO, NEĮGALUMO LYGIŲ ARBA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO

Informuojame, kad siuntimas į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą galioja 60 kalendorinių dienų. Nepamirškite per šį terminą pateikti NDNT prašymo ir kitų reikalingų dokumentų! Prašymą reikia pateikti ir tuo atveju - kai gydytojas Jums siuntimą užpildė ir NDNT pateikė elektroniniu būdu. (prašymo formą galite rasti interneto svetainėje www.ndnt.lt arba parašyti atvykę į NDNT).

Platesnės informacijos rasite interneto svetainėje adresu  www.ndnt.lt arba paskambinę telefonu (žr. čia).

Dokumentus galima pateikti atvykus į NDNT arba registruotu paštu. Dokumentus siunčiant paštu, jų kopijos turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno.

Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis turi pateikti savo atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-01