TIKSLAS – teikti aukščiausios kokybės paslaugas, priimant teisingus ir pagrįstus sprendimus, užtikrinant klientų, darbuotojų ir visuomenės pasitenkinimą.

VIZIJA – patikima ir dinamiška institucija, savo kompetenciją grindžianti sistemingai gerinama veikla, aukšta darbuotojų kvalifikacija, turinti aukštą klientų, darbuotojų ir visuomenės pasitikėjimą.

MISIJA – skatinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, teikiant profesionalias ir kokybiškas paslaugas.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos        (toliau – NDNT) kokybės viziją siekia įgyvendinti  vadovaudamasi šiais kokybės vadybos principais:

  • orientavimosi į klientą – išanalizuoti NDNT klientų esamus ir būsimus poreikius, tenkinti jų reikalavimus.
  • darbuotojų įtraukimo ir bendradarbiavimo – įtraukti visų lygmenų darbuotojus į NDNT veiklos tobulinimą  ir skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
  • sisteminio – procesinio požiūrio į vadybą – įgyvendinti ir prižiūrėti vadybos sistemą, kurios tikslas – gerinti veiklos rezultatyvumą, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių poreikius.
  • mokslinio - inovacinio darbo – tiek kasdieninėje veikloje, tiek vykdant sudėtingas užduotis pasitelkti naujausius mokslinius metodus bei inovacijas.

VEIKLOS KRYPTYS ir NUOSTATOS:

  • Kvalifikuotas ir nepriekaištingas NDNT darbuotojų darbas, suteikiant sąlygas profesinių įgūdžių ir kvalifikacijos kėlimui, įtraukiant į gerinimo ir tobulinimo procesus, ugdant asmeninę atsakomybę bei sąmoningumą.
  • Profesionalumo, ilgalaikio bei glaudaus bendradarbiavimo atmosferos sukūrimas tarp NDNT darbuotojų, klientų, Lietuvos ir užsienio partnerių ir kitų suinteresuotųjų šalių.
  • Informacinių technologijų panaudojimo plėtojimas ir tobulinimas, kuris darytų teigiamą įtaką klientų aptarnavimo kokybei.

NDNT AUKŠČIAUSIOJI VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

  • Įgyvendinti, kasmet peržiūrėti ir vertinti kokybės politiką, tikslus ir uždavinius, kad jie išliktų tinkami ir  siekti, kad visi NDNT darbuotojai suprastų ir žinotų priimtą kokybės politiką.
  • Sudaryti tinkamą darbo aplinką NDNT darbuotojams ir skatinti įgyti ir palaikyti tinkamą profesinę kvalifikaciją, kompetenciją, kūrybingumą ir iniciatyvą.
  • Diegti naujausias informacines technologijas, kurios palengvintų užsibrėžtų uždavinių įgyvendinimą.

NDNT vadovybė  ir visi darbuotojai įsipareigoja laikytis šios kokybės politikos, kuri padės geriau atlikti savo darbą.

Atnaujinimo data: 2023-09-30