BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Projektas "Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistemos tobulinimas. Specialistų, dirbančių darbingumo lygio ir profesinės reabilitacijos paslaugų nustatymo srityje kvalifikacijos tobulinimas ir įgūdžių ugdymas kaip poreikio nustatymo kokybės didinimo pagrindas"

Projekto esmės pristatymas

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – NDNT) vykdė projektą „Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistemos tobulinimas. Specialistų, dirbančių darbingumo lygio ir profesinės reabilitacijos paslaugų nustatymo srityje kvalifikacijos tobulinimas ir įgūdžių ugdymas kaip poreikio nustatymo kokybės didinimo pagrindas“. Šis projektas buvo vykdomas neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką plėtrai. 

Sprendžiant įvairias neįgaliųjų socialinės integracijos problemas, palaipsniui keitėsi ne tik asmenų darbingumo lygio nustatymo, profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo kriterijai, bet ir požiūris į neįgalųjį. Vienas iš būdų padėti neįgaliam asmeniui integruotis į darbo rinką yra profesinė reabilitacija, kurios poreikį nustato NDNT. NDNT specialistams, nustatantiems profesinės reabilitacijos poreikį, reikalingos specialiosios žinios ir įgūdžiai. Siekiant objektyviau ir tiksliau nustatyti profesinės reabilitacijos poreikį buvo numatyta sukurti profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo metodiką bei tobulinti NDNT specialistų kvalifikaciją seminaruose ir kursuose.

Projekto tikslai – Sukurti ir įdiegti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo metodiką. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos įgyvendinimas, asmens darbingumo lygio ir poreikio profesinės reabilitacijos paslaugoms nustatymo sistemos tobulinimas.

NDNT darbo grupės vizitas į Šveicariją

Siekiant sukurti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo metodiką, buvo sudaryta darbo grupė, kuri ieškojo būdų neįgaliųjų motyvacijai profesinei reabilitacijai didinti, analizavo neįgaliųjų funkcines ir fizines galimybes. Dalis darbo grupės narių susipažinti su kitų šalių profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo sistema, įvertinti galimybes pritaikyti jų sistemos privalumus bei perimti ,,gerąją patirtį“, kuriant profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo metodiką, lankėsi Šveicarijoje ir Austrijoje.

Vizito į Šveicarija metu aplankyta „Valens“ profesinės reabilitacijos klinika. Darbo grupės nariai kartu su minėtos klinikos atstovais aptarė klausimus, susijusius su asmens profesine reabilitacija, medicininės ir profesinės reabilitacijos derinimo galimybes, asmens galimybėmis integruotis į darbo rinką, visuomenės požiūriu į asmenis su negalia. NDNT darbo grupės nariams „Valens“ reabilitacijos klinikos specialistai pristatė kaip yra atliekamas, Lietuvoje vis dar ne itin populiarus, asmens funkcinio pajėgumo vertinimas.

NDNT darbo grupės nariai lankėsi ir reabilitacijos klinikoje „Bellikon“, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas nelaimingiems atsitikimams darbe bei profesinėms ligoms. Aptarta bendra Šveicarijos neįgalumo lygio nustatymo sistema, išanalizuota invalidumo samprata. Susitikimo metu nuspręsta apsvarstyti galimybes perimti dalį Šveicarijoje naudojamų klientų motyvacijos nustatymo ir įvertinimo metodų. Darbo grupės nariai susidomėjo galimybe perimti tarptautinę funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikaciją (toliau vadinama – TFK), panaudojant darbingumo lygio vertinime, bei „gerąją patirtį“, profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo srityse.

Vizito į Šveicariją metu apsilankyta neįgalių vaikų tėvų įkurtoje organizacijoje „Arwo“, kurioje proto negalią turintys asmenys yra lavinami, įdarbinami bei apgyvendinami ir suteikiamas pirmasis išsilavinimas. Susipažinta su šioje organizacijoje dirbančiais asmenimis, pristatyta planuojama „Arwo“ veiklos plėtra bei aptartos „Arwo“ proto negalią turinčių asmenų įmonių laisvojoje rinkoje funkcionavimas konkurencinės ekonomikos pagrindu, neturint jokių įstatyminių lengvatų. Šioje įmonėje pagaminama produkcija yra konkurencinga bei paklausi.

Kelionė į Austriją

NDNT darbo grupės nariai pasisemti patirties profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo klausimais vyko į Austriją. Vizito į Austriją metu lankytasi centrinėje „AUVA“ būstinėje, reabilitacijos centre „Weisser Hof“ ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje – „BBRZ“.

Lankydamiesi „AUVA“, kuri yra atsakinga už nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų draudimą, prevenciją, gydymo, darbingumo lygio nustatymo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą bei finansavimą, NDNT darbo grupės nariai turėjo galimybę įsitikinti, kad Austrijoje svarbiausias aspektas yra medicininė ir profesinė reabilitacija. „AUVA“ specialistai, siekdami veiksmingos reabilitacijos programos, ją vykdo bendromis reabilitacinės komandos bei paciento pastangomis. Susitikimo metu paaiškėjo, kad „AUVA“ pavaldume yra ne tik reabilitacijos centrai, bet ir specializuotos nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų gydymui skirtos ligoninės.

NDNT darbo grupės nariai lankėsi ir reabilitacijos centre „Weisser Hof“, kuriame reabilitacijos metu siekiama aprūpinti asmenis pagalbinėmis priemonėmis ir užtikrinti asmens grįžimą į darbo rinką bei piniginėmis išmokomis padengti asmens išlaidas ir užtikrinti jo pragyvenimą.    

Taip pat buvo aplankyta viena iš daugelio profesines reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų – „BBRZ“, kuri savo veiklą vykdo jau nuo 1978 m. NDNT darbo grupės nariams buvo išsamiai pristatyta palanki asmenų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistema.

Vykdyto projekto rezultatai

Susipažinimas su kitose Europos šalyse jau ne vienerius metus taikomomis metodikomis profesinės reabilitacijos nustatymo srityje padėjo kuriant profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo metodiką, kuri įdiegta NDNT informacinėje sistemoje. Ši metodika buvo išleista lietuvių ir anglų kalbomis.

NDNT informaciją apie vykdomą projektą skelbė visuomenės informavimo priemonėse. Siekiant supažindinti visuomenę su minėtu projektu NDNT sukūrė reklamą, kuri ne kartą buvo transliuojama per televiziją. Visuomenės informavimui apie profesinės reabilitacijos poreikio nustatymą ir jo eigą buvo atspausdinti lankstinukai ir plakatai, kurie iškabinti autobusų stotelėse ir kitose viešose vietose, parengtas informacinis straipsnis apie vykdyto projekto pabaigą ir gautus rezultatus. Informacinis straipsnis buvo publikuojamas pagrindiniuose bei visų Lietuvos apskričių dienraščiuose. Projekto eigoje taip pat sukurtas informacinis – dokumentinis filmas apie profesinę reabilitaciją lietuvių ir anglų kalbomis. 

Šis filmas buvo rodomas vykdyto projekto rezultatų apibendrinimui skirtos baigiamosios konferencijos metu NDNT darbuotojams ir konferencijos dalyviams.

NDNT specialistų kvalifikacijos tobulinimas

Vykdant projektą „Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistemos tobulinimas. Specialistų, dirbančių darbingumo lygio ir profesinės reabilitacijos paslaugų nustatymo srityje kvalifikacijos tobulinimas ir įgūdžių ugdymas kaip poreikio nustatymo kokybės didinimo pagrindas“ NDNT darbuotojai, nustatantys darbingumo lygį ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, turėjo galimybę dalyvauti profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Šia galimybe pasinaudoję specialistai dalyvavo mokymuose temomis „Asmens funkcionavimo įvertinimas“, „Neįgaliųjų funkcinės būklės vertinimas“, „Tarptautinės funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacijos panaudojimas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ bei „Naujos diagnozavimo ir gydymo rezultatų perspektyvos kardiologijoje, onkologijoje, traumatologijoje – ortopedijoje ir neurologijoje“. Dalyvavusieji profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursuose klausėsi paskaitų aktualiomis temomis:

 „Neįgaliųjų psichologiniai savumai ir bendravimo su jais etiketas“;

„Asmens įvertinimo metodologiniai ir etiniai aspektai“;

„Darbingumas ir profesiniai interesai“;

„Neįgaliųjų motyvacija dirbti ir motyvacinio interviu metodas“;

„Neįgaliųjų šiuolaikinės reabilitacijos strategija“;

„Kardiologinių, pulmonologinių, sergančių kaulų – raumenų sistemos ligomis pacientų funkcinės būklės vertinimas“;

„Tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija“;

„Neįgaliųjų veiklos ir dalyvavimo visuomeniniame gyvenime vertinimo analizė“.

TFK galimybių studija

Keičiantis požiūriui į neįgalųjį asmenį, kai sudaromos sąlygos integruotis į visuomenę bei pilnavertį gyvenimą, sprendžiama ne ko neįgalusis negali atlikti, o ką gali. NDNT įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos politiką yra svarbu kuo tiksliau nustatyti asmens darbingumą, neįgalumą, profesinės reabilitacijos poreikį ir bendruosius pirminius specialiuosius poreikius, todėl TFK taikymas leistų labiau atsižvelgti į asmens fizines galimybes, gebėjimus taikyti profesinius įgūdžius arba galimybes juos tobulinti bei įgyti naujų, t.y. atsižvelgti į asmens sveikatos būklės ir aplinkos komponentus. Papildomai gauta parama dėl TFK pritaikymo darbingumo lygio ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistemoje galimybių studijos parengimo – didelis žingsnis į priekį, siekiant turėti objektyvius, tiesiogiai kiekvienai žmogaus funkcijai ar veiklai įvertinti pritaikytus metodus.

Projekto vykdymo metu sudarytos darbo grupės nariai, siekiant sužinoti praktinę patirtį taikant TFK lankėsi Vokietijoje, kaip vienoje labiausiai pažengusių valstybių TFK panaudojimo srityje bei parengta ir išleista TFK pritaikymo darbingumo lygio ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo galimybių studija.

 Vizito metu darbo grupės nariai lankėsi München’e ir turėjo galimybę susitikti su profesoriumi Gerold Stucki bei dr. Alarcos Cieza (DIE  ICF RESEARCH BRANCH DES WHO CC FIC (DIMDI) AM INSTITUT FÜR GESUNDHEITS – UND REHABILITATIONSWISSENSCHAFTEN  DER LUDWIG – MAXIMILIANS – UNIVERSITÄT  MÜNCHEN). Atstovams iš Lietuvos buvo pristatyta TFK samprata, organizacinė TFK tyrimų ir vystymo struktūra bei pasiūlyta pradėti mokslinį bendradarbiavimą.

Darbo grupės nariai aplankė ir Vokietijos miestą Wiesloch, kuriame buvo surengtas susitikimas specialybės treniravimo (imitavimo) centre. 
Taip pat vyko į Dortmund miestą, kuriame susipažino su specialybės (protinę negalią turinčių asmenų) mokymo centro veikla.

Įgyvendinto projekto nauda

Projektas „Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistemos tobulinimas. Specialistų, dirbančių darbingumo lygio ir profesinės reabilitacijos paslaugų nustatymo srityje kvalifikacijos tobulinimas ir įgūdžių ugdymas kaip poreikio nustatymo kokybės didinimo pagrindas“ buvo vykdomas visoje Lietuvoje, todėl neįgaliesiems padaugėjo galimybių gerinti savo ir savo šeimos gyvenimo kokybę. Dalyvavimas projekto metu vykdomuose mokymuose NDNT darbuotojams suteikė galimybių tobulinti savo gebėjimus vertinant neįgaliųjų funkcionavimą ir tokiu būdu darant įtaką jų integracijai į darbo rinką. NDNT užsibrėžti pagrindiniai šio projekto tikslai buvo įgyvendinti, o bendradarbiavimas su kitų šalių specialistais, siekiant dalintis patirtimi, tęsiamas.  

Projektas geriausiai prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos programos 2003-2012 metams, kurios pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas žmonių su negalia lygiateisiam dalyvavimui visuomenės gyvenime.

  

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-21