BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Projektas "NDNT teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas"

 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „NDNT teikiamų paslaugų tobulinimas“.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNT,) siekdama sistematizuoti atliekamus asmenų vertinimus, nuo 2008 m. lapkričio 11d. įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą, kurio metu planuojama patobulinti teisės aktus bei juos tarpusavyje suderinti, siekiant užtikrinti kokybišką asmenų vertinimą, tobulinant NDNT paslaugų teikimo sistemos reguliavimą. 
Vykdomo projekto tikslai: 
1. Užtikrinti kokybišką asmenų vertinimą, tobulinant NDNT paslaugų teikimo sistemos reglamentavimą; 
2. Sukurti bendrą sistemą, kuri užtikrintų nuolatinį NDNT darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei atestavimą; 
3. Užtikrinti informacijos mainus ir sklaidą siekiant kokybiškų veiklos rezultatų. 

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta teisės aktų, reglamentuojančių specialiųjų poreikių nustatymo kriterijus, darbingumo lygio nustatymo, neįgalumo lygio nustatymo, tobulinimo projektus bei sukurta profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistema. 
Projektas skirtas NDNT darbuotojų kokybiškesniam ir objektyvesniam darbui su NDNT klientais. 

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 28 mėnesiai (nuo 2008 m. lapkričio 10 d. iki 2011 m. kovo 1 d.)

Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-02 priemonę „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ bendra vertė 1 649 989 litų.

 Įgyvendindama Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros finansuojamą projektą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNT) 2008 metų gruodžio 4-5 dienomis organizavo tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „TFK - nauja priemonė žmogaus galimybių vertinime”.

Konferencija organizuota siekiant aptarti NDNT galimybes dalyvauti diegiant Tarptautinę funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikaciją (TFK) į praktiką Lietuvoje. Šios klasifikacijos, kuriai yra pritarusi ir Pasaulinė sveikatos asamblėja, taikymas leistų labiau atsižvelgti į asmens fizines galimybes, gebėjimus taikyti profesinius įgūdžius arba galimybes juos tobulinti bei įgyti naujų. Todėl TFK diegimas - didelis žingsnis į priekį, ypač reabilitacijos srityje bei integruojant neįgaliuosius į visuomenę.

NDNT organizuotoje konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų, mokslininkų ir medicinos srities specialistų iš Lietuvos bei užsienio šalių. Konferencija sulaukė didelio susidomėjimo - per abi dienas į ją susirinko daugiau nei du šimtai dalyvių ir svečių. Pirmąją konferencijos dieną joje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pavaduotojas Artūras Melianas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorė Violeta Murauskaitė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių ir socialinės integracijos departamento direktorius Alfredas Nazarovas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių ir socialinės integracijos departamento Lygių galimybių skyriaus vedėja Eglė Čaplikienė, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Genovaitė Paliušienė ir kt. NDNT direktorius Zdislavas Skvarciany skaitytame pranešime „Neįgalumo, darbingumo ir specialiųjų poreikių nustatymo aktualijos Lietuvoje“ akcentavo Lietuvoje vykstančius socialinės politikos pokyčius neįgalumo srityje.

Konferencijoje pranešimus skaitė žymūs užsienio šalių bei Lietuvos mokslininkai. Lektoriai iš Latvijos Andris Ziverts ir prof. Aivars Vetra pristatė neįgalumo vertinimo sistemą Latvijoje ir aptarė medicininės reabilitacijos ir neįgalumo sistemos vertinimo sąveiką, paremtą TFK. Konferencijos dalyviams ir svečiams Olandijos mokslininkai dr. Wim Westerbeek ir dr. Erik de la Court skaitytuose pranešimuose apžvelgė neįgalumo vertinimą Olandijoje, pristatė įvadą į TFK ir ICIDH, aptarė naudingų gabumų sąrašą ir kt. Profesorius iš Vokietijos Gerold Stucki skaitė pranešimą tema „TFK realizacija klinikinėje praktikoje, neįgalumo evoliucija, paslaugų sąlygos, kaštai (mokesčiai) ir politika“ ir sulaukė ypatingo konferencijoje dalyvavusiųjų susidomėjimo. Baltarusijos mokslininkas prof. V. B. Smyček pristatė dabartinę medicininę socialinę ekspertizę, atliekamą Baltarusijos piliečiams. Italijos nacionalinio neurologinio instituto darbuotoja Milda Černiauskaitė pasidalino instituto C. Besta Milane patirtimi taikant TFK klinikinėje praktikoje pavyzdžiais. Gausus Lietuvos mokslininkų būrys - prof. Albinas Bagdonas, prof. habil. dr. Aleksandras Kriščiūnas, prof. Alvydas Juocevičius, doc. med. dr. Vita Danilevičiūtė bei doc. dr. Jūratė Samėnienė - įvairiais aspektais apžvelgė TKF diegimo į praktiką patirtį ir galimybes, tiesiogines ir netiesiogines įtakas neįgalumo sampratai ir praktikai ir kt. Konferencijoje skaitytų mokslinių pranešimų pagrindu planuojama išleisti leidinį.

Konferencijos pranešimų tematika buvo labai aktuali, siekiant naujai pažvelgti į žmogaus galimybių vertinimą. Jos metu buvo aptarta užsienio šalių organizacinė TFK tyrimų ir vystymo struktūra, apžvelgta šios sistemos taikymo praktikoje pasaulinė patirtis, teikiama nauda ir nuveikti darbai. Dvi dienas vykusios konferencijos metu, siekiant efektyvumo TFK praktiniame pritaikyme Lietuvoje ir kitose Pabaltijo šalyse, pradėtas vystyti tarptautinis mokslinis bendradarbiavimas.

Ši konferencija – nauja galimybė įvertinti žmogaus funkcines galimybes, negalią ir sveikatą bei paskatinti TFK įgyvendinimo praktikoje veiksmus Lietuvoje.

Tobulinamos neįgalumo, darbingumo  ir specialiųjų  poreikių nustatymo procedūros

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) įgyvendino projektą ,,NDNT teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas“, kurio metu buvo siekiama sudaryti sąlygas objektyviau nustatyti neįgalumo, darbingumo lygius ir specialiuosius poreikius. Projekto metu buvo parengti darbingumo, neįgalumo  lygių ir specialiųjų  poreikių nustatymą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo projektai, vertinimo metodinės rekomendacijos,  atlikti pilotiniai vertinimai,  parengti  kvalifikaciniai reikalavimai,  mokymų programa ir atestavimo tvarka NDNT darbuotojams.

„Tikimės, jog inicijuoti sistemos tobulinimai objektyvizuos bei leis kompleksiškai vertinti asmens negalią ne tik atsižvelgiant į sveikatos sutrikimo pobūdį, bet ir asmens veiklas bei aplinkos veiksnius, turinčius įtakos negaliai.   Vykdydami projektą  siekėme užtikrinti sistemingą procedūrų tobulinimą, diegdami pažangiausius Europoje  asmens negalios vertinimo metodus“, - teigė NDNT direktorius Zdislavas Skvarciany.

Į  darbingumo bei neįgalumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymo procesą buvo siekiama  integruoti Tarptautinės funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacijos (TFK) elementus. Pateikti svarbūs pasiūlymai tobulinant specialiųjų poreikių nustatymą, siūloma tikslinti specialiųjų poreikių gradaciją, kriterijus bei jų tenkinimo tvarką: specialiuosius poreikius tenkinti socialinių paslaugų pagalba, mažinant  finansinės pagalbos priemonių apimtį.

Kita projekto veiklų kryptis apėmė kvalifikacinių reikalavimų NDNT specialistams ir specialistų kvalifikacijos lygio patvirtinimo tvarkos projekto parengimą, mokymų programos modulių parinkimą, nuotolinio mokymo bandomojo kurso parengimą ir pilotinį jo vykdymą  pagal parinktus modulius bei NDNT specialistų atestavimo kriterijų parengimą.

,,Darbingumo lygio, neįgalumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimas yra ne vienintelė prielaida objektyviam, kokybiškam negalios vertinimui. Todėl projekte didelis dėmesys buvo skirtas NDNT specialistų kvalifikacijai bei kompetencijos ugdymui, parengti kvalifikaciniai reikalavimai ir  mokymų programos NDNT specialistams, kurie sudarys pakankamas prielaidas efektyviai ir kokybiškai veiklai bei NDNT priskirtų funkcijų vykdymui“, - teigė NDNT direktorius.

Projektas „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas” įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų bendrojo programavimo dokumento Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" VP1-1.2-SADM-02 priemonę „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas".

****
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - viešojo administravimo įstaiga, atliekanti asmens neįgalumo ir darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio vertinimą. Tarnybos aptarnaujama teritorija aprėpia visą Lietuvos Respubliką, skyriai yra įsikūrę 11-oje miestų.

Kontaktams: Alvydas Vitkauskas, projekto vadovas

tel.: (8-5) 233 92 46; el.paštas: [email protected]; www.ndnt.lt

Pranešimas žiniasklaidai buvo išplatintas Lietuvos naujienų agentūroms, tiksliniams radijo, televizijos ir spaudos žurnalistams bei aktualioms interneto prieigoms.

 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo procedūros bus objektyvesnės 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau vadinama - NDNT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2008-tųjų lapkričio mėn. įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą “Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas”, kuriuo siekiama patobulinti asmens darbingumo, neįgalumo ir specialiųjų poreikių lygio nustatymo procedūras.
Projekto metu bus parengti darbingumo ir neįgalumo nustatymą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo projektai. Taip pat bus sukurta NDNT darbuotojų (vertintojų) kvalifikacijos ir atestavimo sistemos ir paruoštos darbuotojų mokymų programos.
“Įgyvendindami šį projektą, siekiame užtikrinti tolygų asmens perėjimą iš neįgalumo lygio į darbingumo lygį, taip pat - garantuoti objektyvesnes neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo procedūras”, - pasakoja Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos vadovas Zdislavas Skvarciany.
Remdamiesi daugelio Europos šalių patirtimi, projekto iniciatoriai į specialiųjų poreikių nustatymo procesą ketina integruoti Tarptautinės funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacijos (TFK) nuostatas. Tai garantuos objektyvesnes specialiųjų poreikių nustatymo procedūras, kurių metu bus įvertintas ne tik medicininis kriterijus, bet ir tokie veiksniai kaip asmens ligų ar traumų pasekmės ir tai, kaip liga paveikė individą, kaip pakito asmens socialiniai ryšiai.
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teikiamų paslaugų kokybės tobulinimui skirto projekto įgyvendinimo laikotarpiu taip pat ketinama sukurti vieningą kvalifikacijos kėlimo ir atestacijos sistemą. Šiame projekto etape bus atlikta NDNT darbuotojų pareigybių analizė, parengtos pareigybių charakteristikos, nustatyti kvalifikaciniai lygmenys, tobulinamas kvalifikacijos vertinimo procesas.
Siekiant užtikrinti nuolatinį NDNT darbuotojų tobulėjimą, bus sukurtos mokymų programos, kurios apims medicininės ir socialinės krypties profesinius mokymus bei nuotolinių mokymų organizavimą.
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktorius įsitikinęs, kad unikalių, šios srities darbuotojų mokymo programų sukūrimas suteiks galimybę nuosekliai kelti NDNT darbuotojų kvalifikaciją. Vadovas taip pat neabejoja, kad tarptautinė patirtis bei tarnybos darbuotojų profesionalumo didinimas turės įtakos kokybiniams neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo procedūrų pokyčiams.
Projektas “Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas” įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007 - 2013 metų bendrojo programavimo dokumento Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" VP1-1.2-SADM-02 priemonę "Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas".

*** 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - viešojo administravimo įstaiga, atliekanti asmens neįgalumo ir darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio vertinimą. Tarnybos aptarnaujama teritorija aprėpia visą Lietuvos Respubliką, skyriai yra įsikūrę 11-oje miestų.

Kontaktams: Danutė Dedul, projekto vadovė 
tel.: (8-5) 2139431; el.paštas: [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-21