BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Bendradarbiavimas

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), įgyvendindama savo misiją teikti kokybiškas paslaugas vertinant darbingumo lygį, neįgalumo lygį, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, nustatant bendruosius pirminius specialiuosius poreikius ir siekdama užtikrinti sklandų bei kokybišką asmenų aptarnavimą teikiant administracines paslaugas, dalyvauja tarpinstitucinių darbo grupių veikloje, bendradarbiauja su kitomis institucijomis.

Įgyvendindama neįgaliųjų socialinės integracijos politiką bendradarbiauja su:

 • Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiomis įstaigomis;
 • Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga;
 • Lietuvos kurčiųjų draugija;
 • Kitomis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis neįgalių asmenų teises. 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikdama statistinius duomenis ir keisdamasi informacija bendradarbiauja su:

 • Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigomis;
 • Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • VĮ Registrų centras, Gyventojų registras;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Siekdama gerinti medicininių dokumentų rengimo ir teikimo į NDNT dėl neįgalumo, darbingumo lygių, bendro pirminio specialiųjų poreikių ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikių nustatymo kokybę, keisdamasi informacija aktualiais teisės aktų klausimais bendradarbiauja su:

 • Miesto ir rajonų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojais ir gydytojų konsultacinių komisijų nariais. 

Įgyvendindama projektą „Klientų išankstinės registracijos internetu ir dokumentų apsikeitimo su asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis sukūrimas ir įdiegimas” bendradarbiauja su:

 • VšĮ Centro poliklinika;
 • VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos;
 • VšĮ Šeškinės poliklinika.

2014 m. sausio 9 d. NDNT direktoriaus įsakymu Nr. V-6/ V-5 sudaryta nuolatinė tarpinstitucinė NDNT ir VSDFV darbo grupė aktualiems darbingumo lygio vertinimo procesų klausimams spręsti ir teisės aktų, reglamentuojančių darbingumo lygio nustatymą ir pensijų bei kitų išmokų skyrimą, nuostatoms tobulinti.

Siekdama tobulinti darbingumo lygio, neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistemą, diegdama Tarptautinio funkcionavimo klasifikatoriaus (TFK) nuostatas į vertinimo praktiką, dalyvaudama bendruose moksliniuose tyrimuose, kitoje mokslinėje bei pedagoginėje veikloje, rengdama mokslinius ir publicistinius straipsnius, pranešimus ir juos publikuodama bendradarbiauja su:

 • Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu.

Lietuvoje 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo redakcija, kurioje atsisakyta invalidumo sąvokos, vietoj invalidumo grupių įvesti neįgalumo ir darbingumo lygiai. Nuo tada šalyje nuo kompensacinės politikos (medicininio modelio) palaipsniui pereinama prie integracinės politikos (biopsichosocialinis modelis), kai vertinama, kaip vienokių ar kitokių fizinių funkcinių sutrikimų turintis asmuo gali dalyvauti visuomeniniame ir socialiniame gyvenime, patogiai jame jaustis, būti savarankiškas kasdienėje veikloje. Tokio modelio elementai nuo 2012 m. liepos 1 d. mūsų šalyje jau taikomi nustatant vaikų neįgalumą. Vykdydama reformas, NDNT žinių ir patirties sėmėsi iš kitų šalių, o jos sukaupusi dalijasi su tomis šalimis, kurios negalios nustatymo reformas tik pradeda.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) yra užmezgusi tarptautinius santykius su nemažai užsienio partnerių – Austrija, Šveicarija, Moldova, Armėnija, Baltarusija, Azerbaidžanu, Vokietija ir kt. Tarnybos darbuotojai dalyvauja su jais susitikimuose, renginiuose, konferencijose, mokymuose.

Siekdama susipažinti su kitų šalių profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo sistema ir įvertinti galimybes pritaikyti jų sistemos privalumus bei perimti gerąją patirtį kuriant profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo metodiką, Tarnyba 2006 – 2008 mvykdė ES projektą  „Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistemos tobulinimas. Specialistų, dirbančių darbingumo lygio ir profesinės reabilitacijos paslaugų nustatymo srityje kvalifikacijos tobulinimas ir įgūdžių ugdymas kaip poreikio nustatymo kokybės didinimo pagrindas“. Projekto metu tarnybos specialistai lankėsi ir analizavo Šveicarijos ir Austrijos patirtį.

2008 m. Tarnyba organizavo tarptautinę konferenciją, kurios tikslas buvo aptarti Tarptautinės funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos funkcionavimo klasifikacijos (toliau – TFK) privalumus vertinant asmenų negalią ir galimybes jos nuostatas diegti Lietuvoje. Konferencijoje pranešimus skaitė Vokietijos, Latvijos, Nyderlandų, Baltarusijos ir Italijos mokslininkai.

Tarnybos darbuotojai kartu su paprojekčio iniciatoriumi Valakupių reabilitacijos centru, Tauragės apskrities socialinės pagalbos ir invalidų reabilitacijos centru ir Valnesfjordo reabilitacijos centru Norvegijoje 2010 m. įgyvendino paprojektį „Bendradarbiavimo vystymas tarp Norvegijos ir Lietuvos organizacijų reabilitacijos paslaugų kokybės srityje“.

2010 m. į Tarnybą buvo atvykę Latvijos Respublikos valstybinės sveikatos ir darbingumo nustatymo medicinos ekspertų komisijos atstovai susipažinti su jos veikla, aptarti abiejų šalių vykdomus iš ES struktūrinių fondų finansuojamus vykdomus projektus ir praktiką, suteikiant neįgaliojo statusą.

2010 m. Minske Tarnybos vadovai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje, kurioje patirtimi dalijosi Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, Austrijos, Slovėnijos, Lenkijos, Olandijos, Kazachstano ir Tatarstano šalių atstovai.

2010–2012 m. tarnyba taip pat įgyvendino projektą „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų kompetencijos ugdymas". Projekto metu jos darbuotojai Austrijoje, Italijoje, Slovėnijoje, Šveicarijoje ir Švedijoje tobulino administracinių paslaugų teikimo gebėjimus.

2011 m. Tarnybos direktorius Z. Skvarciany Rygoje dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Administracinių teisės aktų kontrolės mechanizmo tobulinimas negalios nustatymo procese“. Tais pačiais metais Latvijoje tarptautinėje konferencijoje „TFK taikymo galimybės negalios nustatymo procese Lietuvoje ir Baltarusijoje“ Z. Skvarciany skaitė pranešimus „Neįgalumo lygio nustatymas vaikams, taikant TFK“ ir „ Profesinė reabilitacija – asmens pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas, siekiant jo įsidarbinimo“.

2012 m. Tarnyboje bendradarbiavimo ir keitimosi negalios vertinimo klausimais lankėsi Baltarusijos respublikinio mokslinio praktinio medicinos ir reabilitacijos centro atstovai.  Tais pačiais metais direktorius Z. Skvarciany Breste, Baltarusijoje, tarptautinėje konferencijoje „Aktualios problemos atliekant medicininę ekspertizę ir medicininę reabilitaciją“ skaitė pranešimą „Sergamumas prostatos vėžiu ir invalidumo nuo jo sąsajos Lietuvos administraciniuose teritoriniuose vienetuose“.

2012 m.  direktorius Z. Skvarciany Kišiniove, Moldovoje, tarptautinėje konferencijoje „Neįgaliųjų integracija į socialinį gyvenimą: rezultatai ir perspektyvos“ skaitė pranešimą „JT neįgaliųjų teisių konvencijos tarptautinė ekspertizė ir priimtos reformos priemonės Lietuvoje ir kitose valstybėse“.

2013 m. profesinės reabilitacijos klausimais Tarnyboje viešėjo Slovėnijos Respublikos universiteto Reabilitacijos instituto, Viešosios įdarbinimo tarnybos, įmonės Centerkontura ltd, Jelša instituto ir įmonės ZIP Center ltd atstovai.

2013 m. tarptautinėje konferencijoje Astanoje, Kazachstane, „Medicininės-socialinės ekspertizės ir reabilitacijos organizaciniai, teisiniai ir metodiniai pagrindai taikant pagrindines TFK nuostatas“ direktorius Z. Skvarciany pristatė TFK elementų nuostatas, nustatant negalią Lietuvoje.

2013 m. direktorius Z. Skvarciany ir Vilniaus II teritorinio skyriaus vedėja D. Valadkevičienė Minske, Baltarusijos Respublikoje, dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Aktualios medicininės ekspertizės ir reabilitacijos problemos“, kurioje nagrinėta Tarptautinės funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacijos nuostatų taikymo praktika ir neįgalumo nustatymo problemos Lietuvoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Latvijoje ir Kazachstane.  Z. Skvarciany konferencijoje skaitė pranešimus „Neįgalių žmonių socialinė integracija Lietuvoje“ ir „Neįgalumo lygio nustatymas vaikams“.

2013    m. direktorius Z. Skvarciany Europos Komisijos Techninės pagalbos ir informacijos mainų priemonės kvietimu Baku, Azerbaidžano Respublikoje, dalyvavo tarptautiniame seminare „Medicininė – socialinė asmenų su negalia reabilitacija“, kuriame pristatė negalios vertinimo patirtį Lietuvoje. Europos Komisijos Techninės pagalbos ir informacijos mainų priemonė suteikia terminuotą pagalbą šalims, siekiančioms ES teisės aktų inkorporavimo į savo šalių nacionalinę teisę.  Z. Skvarciany šioje konferencijoje dalyvavo kaip analogišką reformą įgyvendinusios šalies ekspertas.

Tais pačiais metais į Tarnybą susipažinti, kaip Lietuvoje negalumo nustatymo sistema veikia praktiškai, buvo atvykę Azerbaidžano Respublikos darbo ir socialinės gyventojų apsaugos ministerijos atstovai.

2013 m. plačiau susipažinti su negalios nustatymo modeliu Lietuvoje, į Tarnybą buvo atvykusi Moldovos Respublikos galimybių apribojimo ir darbingumo nustatymo nacionalinio konsiliumo delegacija. Ši šalis šiuo metu vykdo žmonių su negalia socialinės integracijos reformą.

2013 m. Tarnybos direktoriaus pavaduotoja V. Polujanskienė Moldovoje, Kišiniove, dalyvavo trečiajame derybų dėl Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos sutarties pensinio aprūpinimo srityje etape. Ji socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu yra darbo grupės deryboms su Moldovos Respublika dėl  sutarties pensinio aprūpinimo srityje sudarymo narė.

2014 m. kovo 3–7 d. Tarnybos direktorius dr. Zdislavas Skvarciany kaip TAIEX ekspertas  Baku, Azerbaidžane, kuris šiuo metu  negalios nustatymo srityje vykdo plataus profilio reformą, dalyvavo tarptautiniame susitikime „Ekspertų misijos, potencialus neįgalių gyventojų skaičiaus pokyčio vertinimas“.
Z. Skvarciany susitikimo dalyviams pristatė negalios vertinimo kaitą Lietuvoje, kartu su kitais ekspertais susipažino su Azerbaidžano darbo ir socialinės apsaugos ministerijos veikla reglamentuojant negalios nustatymą, diskutavo apie atitinkamų ES teisės aktų nuostatų įtraukimą į Azerbaidžano nacionalinę teisę, t.y. rengiamą Neįgaliųjų teisių ir integracijos įstatymą.
Ekspertai Azerbaidžano darbo ir socialinės apsaugos ministerijai pateiks pasiūlymus, kaip pasikeitus negalios vertinimą reglamentuojantiems teisės aktams galimai pakis socialines neįgalumo pašalpas gaunančių asmenų skaičius ir pateiks rekomendacijas dėl medicininės–socialinės reabilitacijos vykdymo.

Rugsėjo 15–19 d. Tarnyboje pagal Dvynių projektą „Parama Azerbaidžano socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tobulinant medicininę – socialinę asmenų su negalia reabilitacijos sistemą“ lankėsi Azerbaidžano delegacija, vadovaujama Azerbaidžano Respublikos darbo ir socialinės gyventojų apsaugos viceministro Natigo Mamadovo. Azerbaidžaniečiai NDNT domėjosi mūsų šalies darbingumo lygio nustatymo sistema, grindžiama psichosocialiniu modeliu. Ypatingo dėmesio sulaukė neįgaliųjų profesinės reabilitacijos poreikio nustatymas ir tokios reabilitacijos vykdymas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-21