Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Specialiųjų poreikių nustatymas

Specialieji poreikiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašu, neatsižvelgiant į asmens amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį.

Teisę į specialiųjų poreikių nustatymą turi:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės susitarimą sudariusios    valstybės piliečiai ir jų šeimos nariai, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys jų teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Lietuvos Respublikos Socialinės integracijos įstatymas;
 • užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje ir užsieniečiai, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;
 • Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme "Dėl užsieniečių teisinės padėties", kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Asmenims gali būti nustatomi šie specialieji poreikiai:

Nuolatinės slaugos:

 • pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis,
 • antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis

​​​Nuolatinės priežiūros (pagalbos):

 • Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis,
 • Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. 

Kaip nustatomi specialieji poreikiai? 

Specialieji poreikiai nustatomi kompleksiškai įvertinus bazinį funkcionavimo lygmenį (t. y. medicininį kriterijų pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus) ir galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje

Nustatant specialiuosius poreikus veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai įvertinami balais, užpildant asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną.  Asmens nuo 4 iki 18 metų ir darbingo amžiaus asmens klausimyną pokalbio su juo metu pildo NDNT darbuotojas, pensinio amžiaus asmens – asmens gyvenamosios vietos savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas.  Vaikų nuo 4 iki 18 m. asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynai yra pritaikyti skirtingoms amžiaus grupėms, o vaikams iki 4 m. jis nepildomas.

Užpildyto klausimyno balai prilyginami asmens savarankiškumo koeficientui. Bazinį funkcionavimo lygmenį padauginus iš savarankiškumo koeficiento, gautas gaunamas balų skaičius prilyginamas specialiojo nuolatinės slaugos ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) lygiui. 

Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis nustatomas asmenims labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai pagal nustatytus kriterijus. Kartu su specialiuoju lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiu asmeniui taip pat gali būti nustatytas ir antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos arba pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu šio asmens organizmo funkcijų sutrikimai atitinka šių poreikių nustatymo kriterijus.

Specialieji poreikiai nustatomi:

- asmeniui, išskyrus senatvės pensijos amžių sukakusį asmenį, dalyvaujant NDNT. Tuo atveju, kai prognozuojamas jo bazinis funkcionavimo lygmuo yra ne didesnis nei 20 balų ir dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į Tarnybą, jis apžiūrimas namuose ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena;

- senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui nedalyvaujant, kai pateikti specialiesiems poreikiams nustatyti būtini dokumentai nekelia abejonių dėl specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių nustatymo;

- asmeniui nedalyvaujant, kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, specialiųjų poreikių nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką mokanti institucija.

Jei asmuo, kurio specialieji poreikiai vertinami, kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į NDNT ar atsisako dalyvauti specialiųjų poreikių vertinimo procedūroje, jo specialieji poreikiai nevertinami. 

Specialieji poreikiai nevertinami ir tuo atveju, kai NDNT kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas išdavė siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, ar į kitas institucijas ar įstaigas dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos) pateikimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios gydytojas išdavė siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, ar kitos institucijos informuoja, kad asmuo be pateisinamos priežasties atsisako papildomo ištyrimo.

Specialiųjų poreikių nustatymo terminai

 Specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai nustatomi tokiais terminais:

 • 6 mėnesiams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir specialiųjų poreikių lygis vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 6 mėnesius;
 • ​vieniems metams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis vertinami pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių;
 • 2 metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius;
 • neterminuotai, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas tokiais terminais:

 • 6 metams, kai nustatomas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 72 mėnesius;
 • ​neterminuotai, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Specialieji poreikiai vertinami pakartotinai:

 • baigiantis nustatytam specialiųjų poreikių terminui;
 • pasikeitus asmens sveikatos būklei ir (ar) savarankiškumui;
 • ​asmeniui ar tikslines kompensacijas mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT teritorinio skyriaus priimtu sprendimu;
 • jeigu atlikus NDNT priimtų sprendimų patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai;
 • vykdant Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-02
300121001