Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Darbingumo lygio nustatymas

DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO SCHEMA

Darbingumo lygis, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu patvirtintais Darbingumo lygio nustatymo kriterijų ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašais (toliau – Tvarkos aprašas), nustatomas asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus, kompleksiškai įvertinus medicininius (t. y. asmens bazinį darbingumą), ir asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti kriterijus.

Teisę į darbingumo lygio nustatymą turi:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės susitarimą sudariusios valstybės piliečiai ir jų šeimos nariai, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys jų teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Lietuvos Respublikos Socialinės integracijos įstatymas;
 • užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, ir užsieniečiai, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;
 • Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme "Dėl užsieniečių teisinės padėties", kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
 • užsieniečiai, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kaip užsieniečiui, ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą.

Darbingumo lygio nustatomas:

 • asmeniui dalyvaujant NDNT teritoriniame skyriuje arba apžiūrint jį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai asmens prognozuojamas bazinis darbingumas yra 0–25 procentai ir jis dėl organizmo funkcijų sutrikimų negali atvykti į NDNT;
 • asmeniui nedalyvaujant, kai jo darbingumo lygis vertinamas pakartotinai, o iš pateiktų medicininių dokumentų nekyla abejonių, kad prognozuojamas jo bazinis darbingumas yra 0–15 procentų ir dėl organizmo funkcijų sutrikimo jis negali atvykti į NDNT;
 • asmeniui nedalyvaujant, kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, darbingumo lygio nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką skirianti institucija.

Tuo atveju, kai asmuo, kurio darbingumo lygis vertinamas, kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į NDNT ar atsisako dalyvauti darbingumo lygio vertinimo procedūroje, jo darbingumas nevertinamas. Apie tai asmuo informuojamas raštu.

NDNT teritoriniams skyriuje asmeniui dalyvaujant užpildomas asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas (kai asmuo dėl sveikatos būklės atsakyti į klausimus negali, į juos atsako asmens atstovas). Asmuo ir (ar) asmens atstovas parašu patvirtina, kad asmuo ir (ar) jo atstovas buvo supažindinti su darbingumo lygio nustatymo tvarka, klausimyno reikšme vertinant darbingumo lygį, taip pat patvirtina, kad susipažino su atsakymais į klausimyno klausimus ir klausimyno rezultatai jam yra žinomi. Po užpildytu klausimynu taip pat pasirašo ir klausimus pateikęs ir atsakymus užrašęs NDNT specialistas.

Kai dėl darbingumo lygio nustatymo į NDNT kreipiasi asmuo, kuris mokosi ir yra iki 26 m. amžiaus, arba, kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, darbingumo lygio nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką skirianti institucija  klausimynas nepildomas (darbingumo lygis nustatomas, prilyginant jį baziniam darbingumui).

Darbingumas įvertinamas procentais, jo lygis nustatomas 5 punktų intervalais.

NDNT teritorinis skyrius, asmeniui nustatęs 0–55 procentų darbingumo lygį, išduoda:

 • darbingumo lygio pažymą ar (ir) darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymą,
 • neįgaliojo pažymėjimą,
 • rekomendaciją dėl pagalbos poreikio,
 • išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.

Pažyma išduodama ir tiems asmenims, kurių darbingumo lygis yra 60 procentų ir daugiau, kai darbingumo lygio priežastys yra šios:

 • nelaimingas atsitikimas (suluošinimas) darbe;
 • profesinė liga;
 • liga (suluošinimas), įgyta tarnybos ar mokymų metu;
 • liga (suluošinimas) dėl 1991 m. sausio 11–13 dienomis vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių;
 • liga (suluošinimas) dėl Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio;
 • liga (suluošinimas), įgyta dalyvaujant pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms (rezistencijos) veiksmų metu;
 • liga (suluošinimas), įgyta neteisėto kalinimo ir tremties metu;
 • liga (suluošinimas), įgyta Antrojo pasaulinio karo metais tarnaujant antihitlerinės koalicijos valstybių veikiančiose armijose, partizanų būriuose ir junginiuose;
 • liga (suluošinimas), įgyta būnant getuose, koncentracijos ar kitokio tipo priverstinėse stovyklose;
 • liga (suluošinimas), įgyta dirbant priverstinius darbus;
 • liga (suluošinimas), įgyta vykdant piliečio pareigą;
 • liga (suluošinimas) būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu.

NDNT teritoriniai skyriai sprendimą dėl darbingumo lygio priima per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

NDNT teritoriniai skyriai per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl:

 • asmens darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino;
 • profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;
 • darbo pobūdžio ir sąlygų;
 • bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo.

Darbingumo lygis gali būti nustatomas tokiais terminais:

 • 6 mėnesiams, kai darbingumo lygis vertinamas pirmą kartą ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, darantis įtaką asmens darbingumo lygiui, per artimiausius 6 mėnesius;
 • vieniems metams, kai darbingumo lygis vertinamas pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, darantis įtaką asmens darbingumo lygiui, per artimiausius 12 mėnesių;
 • 2 metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, darantis įtaką asmens darbingumo lygiui, per artimiausius 24 mėnesius, ir asmenims, kurie mokosi, iki 26 metų;
 • iki profesinės reabilitacijos programos pabaigos, kai asmeniui nustatomas profesinės reabilitacijos poreikis;
 • iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių funkcinių veiksnių pasikeitimas, darantis įtaką asmens darbingumo lygiui, ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio;
 • neterminuotai, kai darbingumo lygis nustatomas dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar dėl profesinės ligos.

Pakartotinis darbingumo lygio vertinimas atliekamas:

 • baigiantis nustatytam darbingumo lygio terminui, bet ne vėliau kaip paskutinę darbingumo lygio termino dieną,
 • pasikeitus asmens sveikatos būklei, darbingumo lygio priežastims,
 • asmeniui ir/ ar pensiją ar išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT priimtu sprendimu,
 • vykdant Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą,
 • esant pagrįstoms abejonėms dėl darbingumo lygio nustatymo ar paaiškėjus, kad NDNT sprendimas priimtas nepagrįstai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-02
300121001