Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Sprendimo dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims išdavimas

 

SPRENDIMO DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO SENATVĖS PENSIJOS AMŽIŲ SUKAKUSIENS ASMENIMS (KURIEMS IKI SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS BUVO NUSTATYTAS DARBINGUMO LYGIS ARBA KURIEMS IKI 2018 M. GRUODŽIO 31 D. SUKAKUS SENATVĖS PENSIJOS AMŽIŲ BUVO NUSTATYTI SPECIALIEJI POREIKIAI) IŠDAVIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1

Administracinės paslaugos kodas

12

2

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3

Administracinės paslaugos pavadinimas

Sprendimo dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims (kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis arba kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. sukakus senatvės pensijos amžių buvo nustatyti specialieji poreikiai) išdavimas

4.

 

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, sukakus senatvės amžių neterminuotai nustatomas specialiųjų poreikių lygis:

  • Jei buvo nustatytas 0–30 proc. darbingumo lygis, nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis;
  • jei buvo nustatytas 35–55 proc. darbingumo lygis, nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Specialiųjų poreikių lygio termino pradžia yra senatvės pensijos amžiaus sukakties diena.

NDNT teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą, išrašo ir išduoda (išsiunčia) neįgaliojo pažymėjimą.

Jeigu asmuo, kuriam pagal šią tvarką buvo nustatytas specialiųjų poreikių lygis, kreipiasi dėl specialiųjų poreikių nustatymo, jam specialiųjų poreikių lygis pakartotinai nenustatomas, išskyrus atvejus, kai nustatant specialiuosius poreikius gali būti nustatytas didesnis specialiųjų poreikių lygis.

Jei atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą. Prašymas gali būti teikiamas tiesiogiai NDNT teritoriniam skyriui, raštu, elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais (pvz., per elektroninę bankininkystę).

 5.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarko aprašas, patvirtintas 2018-10-12 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-563 „Dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Kreipiantis dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo NDNT teritoriniam skyriui pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas nustatyti specialiųjų poreikių lygį (jeigu asmuo dėl sveikatos būklės negali pats parašyti ir (ar) pasirašyti prašymo, prašymą gali parašyti ir pasirašyti asmens tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena, socialinis darbuotojas;
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (siunčiant prašymą registruotu paštu, turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno), išskyrus atvejus, kai valstybinės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tos rūšies elektroninė paslauga;
  • asmens 3 x 4 cm dydžio nuotrauka.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai NDNT teritoriniam skyriui, paštu arba elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais (pvz., per elektroninę bankininkystę).

Jei atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, nurodyti atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą.

Asmenys iš anksto vizito į NDNT gali užsiregistruoti ir internetu adresu

https://epaslaugos.ndnt.lt/registracija/login?ReturnUrl=%2fregistracija%2fRegistration%2fRegisterContacts 

arba per el. valdžios vartus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

NDNT teritoriniai skyriai

9

Administracinės paslaugos vadovas

NDNT direktoriaus pavaduotojas pagal kuruojama sritį , el.p. info@ndnt.lt,  tel. (8 5) 233 9236

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos nuo prašymo NDNT teritoriniame skyriuje gavimo dienos.

11

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma

Prašymo dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis forma

Prašymo dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis forma, kai pasirašo kitas asmuo

Prašymas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo

Prašymas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, kai pasirašo kitas asmuo

 

 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ „SPRENDIMO DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO SENATVĖS PENSIJOS AMŽIŲ SUKAKUSIEMS ASMENIMS (KURIEMS IKI SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS BUVO NUSTATYTAS DARBINGUMO LYGIS ARBA KURIEMS IKI 2018 M. GRUODŽIO 31 D. SUKAKUS PENSIJOS AMŽIŲ BUVO NUSTATYTI SPECIALIEJI POREIKIAI) IŠDAVIMAS“, SEKOS SCHEMA

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-08
300121001