Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Specialiųjų poreikių pažymos išdavimo aprašymas

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ PAŽYMOS IŠDAVIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1

Administracinės paslaugos kodas

03

2

Administracinės paslaugos versija

9 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiųjų poreikių pažymos išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Teisę į specialiųjų poreikių nustatymą turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės susitarimą sudariusios valstybės piliečiai ir jų šeimos nariai, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys jų teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, užsieniečiai, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, užsieniečiai, kuriems leidimas laikinai gyventi išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, ir Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiai, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Specialieji poreikiai asmenims nustatomi neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį, vadovaujantis Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašu.  

Specialieji poreikiai nustatomi:

 • asmeniui, išskyrus senatvės pensijos amžių sukakusį asmenį, dalyvaujant Tarnyboje. Tuo atveju, kai prognozuojamas jo bazinis funkcionavimo lygmuo yra ne didesnis nei 20 balų ir dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į Tarnybą, jis apžiūrimas namuose ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena;
 • senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui nedalyvaujant, kai pateikti specialiesiems poreikiams nustatyti būtini dokumentai nekelia abejonių dėl specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių nustatymo;
 • asmeniui nedalyvaujant, kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, specialiųjų poreikių nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką mokanti institucija.

Specialieji poreikiai nustatomi kompleksiškai įvertinant bazinį funkcionavimo lygmenį (medicininius duomenis) ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus (užpildant asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną). Darbingo amžiaus asmenų ir asmenų nuo 4 iki 18 metų amžiaus klausimyną pildo NDNT darbuotojas pokalbio su asmeniu metu, senatvės pensijos amžiaus sukakusių asmenų – savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, administracijos paskirtas darbuotojas.

Tarnyba priima sprendimą nevertinti asmens specialiųjų poreikių, kai asmuo, kurio specialieji poreikiai vertinami, kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į Tarnybą ar atsisako dalyvauti specialiųjų poreikių vertinimo procedūroje arba kai Tarnyba kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas parengė siuntimą, ar į kitas įstaigas ar institucijas, dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos) pateikimo ir ši įstaiga informuoja, kad asmuo be pateisinamos priežasties atsisako papildomo ištyrimo.

Asmenims gali būti nustatyti šie specialieji poreikiai:

 • nuolatinės slaugos;
 • nuolatinės priežiūros (pagalbos);
 • specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos.

Specialieji nuolatinės slaugos ir priežiūros (pagalbos) poreikiai gali būti dviejų lygių:

 • pirmojo lygio slaugos poreikis nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų išsivysto negalia, visisškai apribojanti jo savarankiškumą, galimybes orientuotis, judėti, ir kuriam reikalinga nuolatinė 8 valandų per parą ar ilgesnės trukmės slauga),
 • antrojo lygio slaugos poreikis nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, žymiai apribojanti jo savarankiškumą, galimybes orientuotis, judėti, ir kuriam reikalinga nuolatinė 6–7 valandų per parą slauga,
 • pirmojo lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, iš dalies apribojanti jo savarankiškumą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ir kuriam reikalinga nuolatinė 4–5 valandų per parą kitų asmenų teikiama pagalba,
 • antrojo lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, nergįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, nežymiai apribojanti jo savarankiškumą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ir kuriam reikalinga nuolatinė ne ilgesnė negu 3 valandų per parą atliekama priežiūra (pagalba).

Tuo atveju, kai asmuo raštu patvirtina, kad atsisako specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio vertinimo, šis specialusis poreikis nevertinamas ir sprendimas dėl jo nepriimamas.

Specialiųjų poreikių nustatymo terminai:

 • 6 mėnesiams (kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 6 mėnesius);
 • vieniems metams (kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis vertinami pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių);
 • 2 metams (kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius);
 • neterminuotai (kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio).

Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas tokiais terminais:

 • 6 metams (kai nustatomas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 72 mėnesius);
 • neterminuotai  (kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio).

Kai asmuo dėl pateisinamų priežasčių praleidžia pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo laiką, jam prašant, specialieji poreikiai gali būti nustatyti atgaline data, jeigu NDNT yra pateikiami visi reikalingi dokumentai (duomenys), būtini specialiesiems poreikiams nustatyti atgaline data, bet ne daugiau kaip už du praėjusius mėnesius, skaičiuojant nuo dokumentų NDNT gavimo dienos.

Asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, nustačius specialiuosius poreikius kartu nustatomas specialiųjų poreikių lygis.

Gali būti nustatomi trys specialiųjų poreikių lygiai:

 • didelių specialiųjų poreikių lygis - nustatomas asmenims, kuriems nustatytas pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • vidutinių specialiųjų poreikių lygis - nustatomas asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 • nedidelių specialiųjų poreikių lygis - nustatomas asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

NDNT, priėmusi sprendimą dėl specialiųjų poreikių nustatymo asmeniui išduoda: sprendimą dėl specialiųjų poreikių nustatymo, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą, rekomendaciją dėl pagalbos poreikio, o pensinio amžiaus asmenims papildomai – neįgaliojo pažymėjimą.

NDNT teritorinio skyriaus sprendimas gali būti apskųstas NDNT direktoriui:

 • per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos, kai su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu nesutinka asmuo;
 • per 90 kalendorinių dienų nuo tikslines kompensacijas mokančios institucijos informavimo dienos, kai su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu nesutinka tikslines kompensacijas mokanti institucija.

Jeigu asmuo arba tikslines kompensacijas mokanti institucija nesutinka su NDNT priimtu sprendimu dėl pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo, šis sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos (tikslines kompensacijas mokančios institucijos informavimo dienos) gali būti skundžiamas Ginčų komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys 
administracinės paslaugos teikimą

Specialieji poreikiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d.. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Kreipiantis dėl specialiųjų poreikių nustatymo, pateikiami šie dokumentai:

 • užpildytas siuntimas į NDNT (siuntimas galioja 60 kalendorinių dienų nuo jo užpildymo dienos);
 • medicininių tyrimų išrašai (instrumentinių, laboratorinių), patvirtinantys ligos sunkumą ir diagnozę, prireikus – išrašai iš gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a), asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) ir kt. dokumentus, priklausomai nuo asmens organizmo funkcijų sutrikimo;
 • prašymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo (prašymą galima užpildyti ir atvykus į NDNT). Tuo atveju, kai asmuo dėl savo sveikatos būklės negali pats parašyti ir (ar) pasirašyti prašymo dėl specialiųjų poreikių nustatymo, prašymą gali parašyti ir pasirašyti asmens atstovas;
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir (arba) gimimo liudijimą (vaikų iki 16 metų), jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d., įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl specialiųjų poreikių nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitu saugiu būdu (pvz., per elektroninę bankininkystę);
 • Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių – 3 x 4 cm dydžio nuotrauką.

Prašymą ir kitus išvardintus dokumentus asmuo ar jo atstovas turi pateikti ir tuo atveju, jei siuntimą gydytojas NDNT pateikė elektroniniu būdu.

Pristatomų asmens dokumentų kopijas gali patvirtinti NDNT specialistai. Tam reikia turėti asmens dokumentų originalus.

Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno.

Siuntimas, prašymas ir kiti reikalingi dokumentai į NDNT turi būti pateikti per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo užpildymo dienos.

Asmenys iš anksto vizito į NDNT gali užsiregistruoti ir internetu adresu

www.ndnt.lt 

https://epaslaugos.ndnt.lt/registracija/login?ReturnUrl=%2fregistracija%2fRegistration%2fRegisterContacts

arba per el. valdžios vartus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

__

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

NDNT teritoriniai skyriai

9

Administracinės paslaugos vadovas

Teritorinių skyrių vedėjai.

10

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Specialieji poreikiai nustatomi per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma

Prašymo dėl specialiųjų poreikių nustatymo forma

Prašymas dėl specialiųjų poreikių nustatymo, kai pasirašo kitas asmuo

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ „SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMAS“ SEKOS SCHEMA

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-08
300121001