Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimas

NEĮGALIŲ ASMENŲ AUTOMOBILIŲ STATYMO KORTELĖS IŠDAVIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1

Administracinės paslaugos kodas

06

2

Administracinės paslaugos versija

 5 versija

3

Administracinės paslaugos pavadinimas

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė – kortelė, kuri suteikia teisę asmenims sustoti (stovėti) neįgaliesiems skirtose vietose arba vietose, kuriose jiems sustoti (stovėti) nedraudžia Kelių eismo taisyklės toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jie tuo metu yra.

   Teisę gauti kortelę turi:

  • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
  • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  • senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  • senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
  • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
  • asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai (specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis).

Neįgalių asmenų automobilių statymo korteles išduoda ir keičia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) teritoriniai skyriai.

Dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į NDNT, atsiuntus registruotu paštu arba per pasiuntinį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys 
administracinės paslaugos teikimą

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2019-07-10).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norėdamas gauti kortelę, NDNT teritoriniam skyriui pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą išduoti kortelę;
  • neįgaliojo pažymėjimą (tik pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis);
  • 3x4 cm dydžio nuotrauką (spalvotą arba nespalvotą);
  • specialiojo poreikio nustatymo pažymos kopiją, jeigu kreipiasi pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam specialieji poreikiai nustatyti iki 2010m. liepos 1d.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

NDNT automatiniu būdu iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro gauna informaciją apie asmeniui suteiktą teisę vairuoti lengvąjį automobilį.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

NDNT teritoriniai skyriai.

9

Administracinės paslaugos vadovas

NDNT teritorinių skyrių vedėjai.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 

Priėmus sprendimą dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ar specialiųjų poreikių lygio, kartu priimamas sprendimas dėl kortelės išdavimo. Kitais atvejais sprendimas dėl kortelės išdavimo priimamas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas per 3 darbo dienas.

11

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Palauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma

 Prašymo išduoti neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę forma

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ „NEĮGALIŲ ASMENŲ AUTOMOBILIŲ STATYMO KORTELĖS IŠDAVIMAS“ SEKOS SCHEMA

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-22
300121001