Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Įstatymų nustatytos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM informacijos teikimas asmenims ir asmenų konsultavimas

ĮSTATYMŲ NUSTATYTOS NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS PRIE SADM INFORMACIJOS TEIKIMAS ASMENIMS IR ASMENŲ KONSULTAVIMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

13

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Įstatymų nustatytos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM informacijos teikimas asmenims ir asmenų konsultavimas

4

 

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) informaciją apie apie NDNT veiklą, teikiamas paslaugas ir kitą aktualią informaciją skelbia NDNT interneto svetainėje ndnt.lrv.lt .

Asmuo NDNT pateikti prašymą suteikti informaciją gali žodžiu (telefonu (sąrašą žr. čia) arba tiesiogiai atvykus į NDNT) arba raštu (paštu arba per pasiuntinį, el. paštu info@ndnt.lt)

Į prašymus žodžiu, jei įmanoma, atsakoma iš karto. Jei į žodžiu pateiktą asmens prašymą negalima atsakyti tą pačią dieną, asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.

Prašymai suteikti informaciją žodžiu pateikiami asmeniui ir jį aptarnaujančiam darbuotojui suprantama kalba. Jei asmuo nemoka valstybinės kalbos ir nėra darbuotojo, suprantančio kalbą, kuria asmuo kreipiasi, arba kai dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo asmuo negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis žodžiu turi dalyvauti asmuo, gebantis išversti prašymą į valstybinę kalbą (vertėjas). Vertėją pakviečia asmuo, kuris kreipiasi, savo iniciatyva.

Asmenų prašymai raštu turi būti parašyti valstybine kalba arba išversti į valstybinę kalbą, kurių vertimo tikrumas paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka, parašyti įskaitomai, konkrečiai nurodant, kokios informacijos prašoma, prašyme turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą. Jeigu prašyme ar skunde nenurodytas adresas, kuriuo asmuo pageidauja gauti atsakymą, jis pateikiamas pagal kitus prašyme nurodytus asmens kontaktinius duomenis.

Gauti nevalstybine kalba parašyti asmenų prašymai nagrinėjami NDNT direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu. Nusprendus asmens prašymo (skundo), parašyto nevalstybine kalba, nenagrinėti, jis per 5 darbo dienas grąžinamas asmeniui ir valstybine kalba nurodoma jo  grąžinimo priežastis.

Jei raštu pateiktame prašyme nurodyti duomenys yra neišsamūs ar netikslūs, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos NDNT kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą.

Jeigu prašoma informacija disponuoja kita institucija, asmens prašymas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo NDNT dienos persiunčiamas šiai institucijai ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas asmuo.

Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save.

Kai prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Jei prašymą pateikia asmens atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

5.

 

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234 (nauja redakcija nuo 2007-01-01).

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas; 2000-01-11 Nr. VIII-1524 (nauja redakcija nuo 2017-04-01).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2017-11-23).

Asmenų prašymų ir skundų priėmimo ir asmenų aptarnavimo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-82 (nauja 2018 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-7 redakcija). 

6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo turi pateikti pasirašytą prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, adresą arba kitus kontaktinius duomenis (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidauja gauti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8

Administracinės paslaugos teikėjas

NDNT skyriai pagal kompetenciją.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

NDNT skyriaus pagal kompetenciją vedėjas.

10

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų.

Į žodinius prašymus, jei įmanoma, atsakoma iš karto.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma

Laisvos formos prašymas

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ „ISTATYMŲ NUSTATYTOS NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACIJOS TEIKIMAS ASMENIMS IR ASMENŲ KONSULTAVIMAS“ SEKOS SCHEMA

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-22
300121001