Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Darbingumo lygio pažymos išdavimo nustatymas

DARBINGUMO LYGIO PAŽYMOS IŠDAVIMO APRAŠYMAS  

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

01

2.

Administracinės paslaugos versija

9 versija

3.

Administracinės
paslaugos
pavadinimas

Darbingumo lygio pažymos išdavimas

4

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Teisę į darbingumo lygio nustatymą turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės susitarimą sudariusios valstybės piliečiai ir jų šeimos nariai, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys jų teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, užsieniečiai, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, užsieniečiai, kuriems leidimas laikinai gyventi išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, ir Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiai, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Darbingumo lygis nustatomas asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus ir asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, kompleksiškai įvertinus medicininius ir asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti kriterijus.

Darbingumo lygis nustatomas įvertinus asmens sveikatos būklę ir galimybes atlikti turimos kvalifikacijos darbus, įgyti naują kvalifikaciją ar dirbti darbus, nereikalaujančius profesinės kvalifikacijos po to, kai yra panaudotos visos galimos medicininės ir profesinės reabilitacijos bei specialiosios pagalbos priemonės.

Darbingumo lygis nustatomas remiantis sveikatos priežiūros įstaigos asmeniui išduotu siuntimu į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), kuriame pateikiami išsamūs duomenys apie asmens sveikatos būklę, su juo pateiktais medicininiais ir kitais dokumentais ir asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynu.

NDNT teritorinis skyrius, asmeniui nustatęs 0–55 procentų darbingumo lygį, išduoda:

 • darbingumo lygio pažymą ar (ir) darbingumo lygio dėl  nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymą,
 • neįgaliojo pažymėjimą,
 • rekomendaciją dėl pagalbos poreikio,
 • išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.

Pažyma išduodama ir tiems asmenims, kurių darbingumo lygis yra 60 procentų ir daugiau, kai darbingumo lygio priežastys yra šios:

 • nelaimingas atsitikimas (suluošinimas) darbe;
 • profesinė liga;
 • liga (suluošinimas), įgyta tarnybos ar mokymų metu;
 • liga (suluošinimas) dėl 1991 m. sausio 11–13 dienomis vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių;
 • liga (suluošinimas) dėl Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio;
 • liga (suluošinimas), įgyta dalyvaujant pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms (rezistencijos) veiksmų metu;
 • liga (suluošinimas), įgyta neteisėto kalinimo ir tremties metu;
 • liga (suluošinimas), įgyta Antrojo pasaulinio karo metais tarnaujant antihitlerinės koalicijos valstybių veikiančiose armijose, partizanų būriuose ir junginiuose;
 • liga (suluošinimas), įgyta būnant getuose, koncentracijos ar kitokio tipo priverstinėse stovyklose;
 • liga (suluošinimas), įgyta dirbant priverstinius darbus;
 • liga (suluošinimas), įgyta vykdant piliečio pareigą;
 • liga (suluošinimas) būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu.

5.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas XI-1488;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir dar ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. A1-139/V-356 „Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo”;

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr.V-16   „Dėl Išvados dėl darbo pobūdžio ir sąlygų formos patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. A1-1/V-2 „Dėl darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ir profesinių ligų padariniais, nustatymo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. A1-92 „Dėl darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažymų formų ir jų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Kreipiantis dėl darbingumo lygio nustatymo, pateikiami šie dokumentai:

 • užpildytas siuntimas į NDNT;
 • medicininių tyrimų išrašai (instrumentinių, laboratorinių), patvirtinantys ligos sunkumą ir diagnozę, prireiktus išrašus iš gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr.003/a), asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a);
 • prašymas dėl darbingumo lygio nustatymo (prašymą galima parašyti ir atvykus į NDNT)
 • Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, Lietuvos Respublikos pasas arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kaip užsieniečiui, ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, leidimas laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotas suteikus prieglobstį Lietuvos Respublikoje, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sitemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl darbingumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos |Respublikos teisės aktais;
 • dokumentai, patvirtinantys asmens išsilavinimą, specialybę, kvalifikaciją.
 • 3x4 cm dydžio nuotrauka.

Papildomi organizmo funkcijų sutrikimo pobūdį apibūdinantys dokumentai:

 • esant judėjimo funkcijos sutrikimams – informuojantys apie Bartelio indeksą, funkcinio nepriklausomumo testą, skausmo įvertinimo skalę, raumenų būklės vertinimą, judėjimo funkcijos sutrikimo laipsnį;
 • esant psichikos ligoms ir sutrikimams – informuojantys apie asmens intelekto koeficientą (IQ), atliktą Mini mental testą, psichologinį asmenybės tyrimą, patvirtinantys silpnaprotystės laipsnį, elgesio, emocijų, valios ir kitus sutrikimus;
 • esant regos ir klausos sutrikimams – informuojantys apie specialius kontrolinius tyrimus, patvirtinančius regos ir (ar) klausos sutrikimų laipsnį;
 • esant kalbos funkcijos sutrikimui – kalbos tyrimo testas;
 • jei siunčiamas asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, papildomai pateikiama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išduota rekomendacija siųsti į NDNT.

Esant šioms darbingumo lygio priežastims:

 • dėl nelaimingo atsitikimo darbe - nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo aktą ir, reikalui esant, kitus dokumentus, nurodytus Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu;
 • dėl profesinės ligos - profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktą ir, reikalui esant, kitus dokumentus, nurodytus Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu;
 • dėl ligos (suluošinimo) tarnybos ar mokymų metu – nustatytos formos medicininius ir karinius dokumentus. Prireikus – teismo sprendimą ar nuosprendį ikiteisminio tyrimo, kitos kompetentingos institucijos dokumentą, patvirtinantį, kad įvykis yra susijęs su sužeistu (suluošintu) asmeniu ir jo tarnyba;
 • dėl ligos (suluošinimo) 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos - savivaldybės išduotą Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pažymėjimą ir Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduotą pažymą, patvirtinančią sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą;
 • dėl ligos (suluošinimo) Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio - dokumentus, patvirtinančius dalyvavimą (karinį bilietą, karinės įstaigos išduotą pažymą arba darbovietės siuntimą), savivaldybės išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, kad asmuo dalyvavo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius ir Specialistų komisijos ligos sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti, kurios sudėtį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, išvadą;
 • dėl ligos (suluošinimo) politiniai kaliniai, tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms (rezistencijos) dalyviai – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotus atitinkamus teisinio statuso pažymėjimus; asmenys, Antrojo pasaulinio karo metais buvę išvežti priverstiems darbams arba buvę getuose, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose – Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros arba Vidaus reikalų ministerijos išduotą pažymą; asmenys, Antrojo pasaulinio karo metais tarnavę antihitlerinės koalicijos valstybių veikiančiose armijose, partizanų būriuose ar junginiuose – Krašto apsaugos ministerijos pažymą;
 • dėl ligos (suluošinimo) vykdant piliečio pareigą – dokumentus, patvirtinančius, kad liga (suluošinimas) atsirado vykdant piliečio pareigą;
 • dėl ligos (suluošinimo) būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu

  dėl ligos (suluošinimo) būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu – dokumentus, patvirtinančius, kad liga (suluošinimas) atsirado būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu, t. y. asmens karinį dokumentą, patvirtinantį būtinąją karinę tarnybą ar karinį mokymą sovietinėje armijoje, karinį-medicininį dokumentą, patvirtinantį ligą ar suluošinimą, arba gydymo įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį lėtai progresuojančią ligą, diagnozuotą po tarnybos, arba stacionarines psichiatrijos paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų psichiatrų konsiliumo sprendimą, patvirtinantį lėtai progresuojančią psichikos ligą, kuri sietina su tarnyba Afganistano kare.

Siuntimas, prašymas ir kiti reikalingi dokumentai į NDNT turi būti pateikti per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo užpildymo dienos.

Anksčiau nurodytus dokumentus NDNT pateikti gali:

 • asmuo, jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) ar jo įgalioti kiti asmenys arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena, socialinis darbuotojas pateikia atvykę į NDNT arba išsiunčia registruotu paštu;
 • asmenį gydantis gydytojas, jei dokumentai yra elektroninės formos.

Pastaba: asmuo prašymą ir kitus reikalingus dokumentus turi pateikti ir tuo atveju, jei siuntimas užpildytas ir NDNT pateiktas elektroniniu būdu.

Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą.

Pristatomų asmens dokumentų kopijas gali tvirtinti NDNT specialistai. Tam reikia turėti asmens dokumentų originalus.

Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno.

Asmenys iš anksto vizito į NDNT gali užsiregistruoti ir internetu, adresu

https://epaslaugos.ndnt.lt/registracija/login?ReturnUrl=%2fregistracija%2fRegistration%2fRegisterContacts

arba per el. valdžios vartus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

   ___

8

Administracinės paslaugos teikėjas

NDNT teritoriniai skyriai.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

NDNT teritorinių skyrių vedėjai.

10

 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 

Darbingumo lygis nustatomas per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

NDNT teritorinio skyriaus sprendimas gali būti skundžiamas NDNT direktoriui:

 • per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos, kai asmuo nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu;
 • per 90 kalendorinių dienų nuo pensiją ar išmoką mokančios institucijos informavimo dienos, kai pensiją ar išmoką mokanti institucija nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu.

Kai NDNT teritorinio skyriaus sprendimas yra apskųstas, NDNT asmens darbingumo lygį pakartotinai įvertina ir sprendimą priima per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Jei dėl objektyvių priežasčių per šį terminą pakartotinis vertinimas negali būti atliktas, NDNT direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali vertinimo terminą pratęsti 15 kalendorinių dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma

Prašymo nustatyti darbingumo lygį forma


BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ „DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMAS“SEKOS SCHEMA

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-08
300121001