Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Darbingumo lygio pažymos išdavimas atlikus invalidumo prilyginimą darbingumo lygiui

 DARBINGUMO LYGIO PAŽYMOS IŠDAVIMO ATLIKUS INVALIDUMO PRILYGINIMĄ DARBINGUMO LYGIUI APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

05

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Darbingumo lygio pažymos išdavimas atlikus invalidumo prilyginimą darbingumo lygiui

4

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Invalidumo grupės prilyginamos darbingumo lygiui nesukakusiems senatvės pensijos amžiaus asmenims, kuriems iki Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo įsigaliojimo (2005 m. liepos 1 d.) buvo nustatyta I, II, III invalidumo grupė.

Invalidumo grupės prilyginamos:

 • I invalidumo grupė – 20 proc. darbingumo lygiui;
 • II invalidumo grupė – 35 proc. darbingumo lygiui;
 • III invalidumo grupė – 50 proc. darbingumo lygiui.

Asmenims, kuriems buvo nustatytas invalidumas neterminuotai, asmens prašymu turima invalidumo grupė prilyginama darbingumo lygiui, remiantis iki  2005 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka išduotais invalidumo pažymėjimais.

Asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. invalidumas buvo nustatytas terminuotai, darbingumo lygis nustatomas tik pasibaigus nustatytam invalidumo terminui.

NDNT teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą dėl invalidumo grupės prilyginimo, išduoda:

 • neįgalio pažymėjimą;
 • darbingumo lygio pažymą ar (ir) darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymą;
 • išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.

Jeigu asmuo nesutinka su invalidumo grupės prilyginimu darbingumo lygiui, teisės aktų nustatyta tvarka gali kreiptis į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo.

5.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas XI-1488;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 23 d. Nr.A1-285 įsakymas „Dėl darbingumo lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Kreipiantis dėl invalidumo grupės prilyginimo darbingumo lygiui pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas turėtą invalidumo grupę prilyginti darbingumo lygiui (prašymą galima parašyti ir atvykus į NDNT)
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas;
 • 3x4 cm dydžio nuotrauka;
 • invalidumo pažymėjimas;
 • invalido pažymėjimas (pateikiamas tada, kai išduodamas neįgaliojo pažymėjimas).

Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą.

Pristatomų asmens dokumentų kopijas gali tvirtinti NDNT specialistai. Tam reikia turėti asmens dokumentų originalus.

Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

   __

8

Administracinės paslaugos teikėjas

NDNT teritoriniai skyriai.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

NDNT teritorinių skyrių vedėjai.

10

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma

Prašymo prilyginti turimą invalidumo grupę darbingumo lygiui forma

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ  „INVALIDUMO GRUPĖS PRILYGINIMAS DARBINGUMO LYGIUI“  SEKOS SCHEMA

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-22
300121001