Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas

ASMENŲ SKUNDŲ IR PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

11

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas

4

 

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų (toliau – asmenys) pranešimus ir skundus, kuriuose išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie NDNT veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asmenų kreipimaisi; prašymus (skundus) atlikti pakartotinį neįgalumo lygio, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo vertinimą, kai asmuo nesutinka su atitinkamu NDNT teritorinio skyriaus sprendimu.

Prašymą (skundą) atlikti pakartotinį neįgalumo lygio, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo vertinimą, jei asmuo nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu, NDNT direktoriui galima pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos.

Prašymus (skundus) raštu galima pateikti asmeniui ar jo atstovui tiesiogiai atvykus į bet kurį NDNT teritorinį skyrių, atsiuntus prašymą (skundą) paštu  arba elektroninėmis priemonėmis, elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą, faksu arba elektroniniu paštu.

Asmenų prašymai (skundai) gali būti pateikiami NDNT elektroniniu paštu, adresu info@ndnt.lt. arba žodžiu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į NDNT.

Asmenų prašymai (skundai) atsiųsti NDNT elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijų interesų, į asmenų prašymus galima atsakyti nedelsiant.

Skundai raštu ir žodžiu gali būti pateikiami visą NDNT darbo dienos laiką, o kiekvieną trečiadienį – dvi papildomas priėmimo valandas po įstaigos darbo dienos laiko.

Jeigu NDNT nėra kompetentinga spręsti prašyme (skunde) išdėstytų klausimų, prašymas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos persiunčiamas nagrinėti kompetentingai įstaigai apie tai raštu informuojant pareiškėją.

5.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Asmenų prašymų ir skundų priėmimo ir asmenų aptarnavimo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Nr. V-82. (2018 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-7 redakcija)                          

6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas turi būti parašytas valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu), parašytas įskaitomai ir pasirašytas. Jame turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti, aiškiai išdėstytas prašymo turinys, norimi pateikti pasiūlymai,  informacija ar nuomonė.

Jeigu prašymą pateikia pareiškėjo atstovas, prašyme turi būti nurodyti atstovo vardas, pavardė ir adresas, kuriuo turi būti išsiųstas atsakymas, pareiškėjo, kurio vardu jis kreipiasi, vardas, pavardė, adresas (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu); prie prašymo turi būti pateiktas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

   ___

8

Administracinės paslaugos teikėjas

NDNT skyriai pagal kompetenciją.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

NDNT skyrių pagal kompetenciją vedėjai.

10

 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 

Prašymai (skundai) peržiūrėti NDNT teritorinio skyriaus sprendimą dėl darbingumo ir neįgalumo lygių išnagrinėjami per 30 kalendorinių dienų, dėl specialiųjų poreikių ir jų lygio – per 20 kalendorinių dienų.

Jei dėl objektyvių priežasčių per šį terminą pakartotinis vertinimas negali būti atliktas, NDNT direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali vertinimo terminą gali pratęsti (dėl darbingumo ir neįgalumo lygių – 15 kalendorinių dienų, dėl specialiųjų poreikių ir jų lygių – 10 darbo dienų). Asmeniui apie termino pratęsimą pranešama raštu.

Kiti prašymai ir skundai išnagrinėjami per 20 darbo dienų.

NDNT, gavusi visus pakartotiniam neįgalumo vertinimui reikalingus dokumentus, vertinimą atlieka ir sprendimą priima per 15 kalendorinių dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma

Prašymų (skundų) atlikti pakartotinį neįgalumo lygio, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo vertinimą formos:

Skundo (prašymo) dėl sprendimo peržiūrėjimo forma

Kiti prašymai (skundai) pateikiami laisva forma.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-17
300121001